MATERIAŁY

TEMAT ROKU

Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa

INDEKS UCZESTNIKA LEKCJI RELIGII

Indeks

„Indeks uczestnika lekcji religii” jest wewnętrznym dokumentem kościelnym. Należy on do ucznia i dokumentuje jego udział w szkolnej lekcji religii. Zawiera pisemne potwierdzenie obecności na zajęciach, a także ocenę z religii katolickiej na koniec każdego semestru nauki. Znajduje się w nim również miejsce na adnotacje o wizytach duszpasterskich.

Uczeń legitymuje się indeksem podczas czynności wymagających potwierdzenia udziału w szkolnym nauczaniu religii, takich jak wizyta duszpasterska, przygotowanie do przyjęcia sakramentów w parafii czy ubieganie się o zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.

Indeks

Dekret

DO I KOMUNII ŚW.

Instrukcja

Instrukcja o przygotowaniu dzieci do przyjęcia, przeżywania i celebrowania
pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Drohiczyńskiej

Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, zatwierdzonych podczas 386. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 29.08.2020 r., określam podstawowe zasady obowiązujące przy przygotowaniu i celebrowaniu tych sakramentów w Diecezji Drohiczyńskiej.

I. Przygotowanie jest trzyetapowe:

A. Przygotowanie dalsze rozpoczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa i polega na wychowaniu religijnym w rodzinie, regularnym uczestniczeniu w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, a następnie na uczęszczaniu na lekcje religii (katechezę) w szkole.

B. Przygotowanie bliższe polega na udziale dziecka w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej przewidzianej na I i II klasę szkoły podstawowej, stanowiącej wprowadzenie do katechezy sakramentalnej.

C. Przygotowanie bezpośrednie:

 1. Dokonuje się w III klasie i polega w dalszym ciągu na udziale w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w parafialnej katechezie sakramentalnej. Może być wspomagane również poprzez formację kandydacką do służby liturgicznej.
 2. Za przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentów w parafii oraz organizację odpowiedniej ich celebracji odpowiada proboszcz parafii.
 3. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dzieci mogą być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, „gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są [do tego] dokładnie przygotowane” (kan. 913 § 1). Przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej proboszcz:
  a) przeprowadza rozmowę duszpasterską z rodzicami/opiekunami,
  b) zasięga opinii osób prowadzących przygotowanie w parafii i w szkole,
  c) zasięga informacji co do systematycznego udziału w katechezie parafialnej, szkolnej oraz w niedzielnej Mszy Świętej i innych nabożeństwach.
 4. Najważniejsze kryteria dotyczące dyspozycji rodziców i dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej są następujące:
  a) dziecko winno być ochrzczone i czynnie należeć do wspólnoty Kościoła katolickiego. Jeśli dziecko nie jest ochrzczone, na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, należy udzielić mu tego sakramentu po uprzednim przygotowaniu,
  b) dziecko ma odznaczać się wiarą w obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej,
  c) dziecko ma wyrazić osobiste pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej,
  d) dziecko ma mieć rozeznanie co do istoty grzechów oraz cnót chrześcijańskich,
  e) dziecko ma wyrazić pragnienie uzyskania przebaczenia swoich grzechów i osiągnięcia chrześcijańskich cnót,
  f) dziecko ma przystąpić do sakramentalnej spowiedzi.
 5. W razie niespełnienia kryteriów dotyczących dyspozycji do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej proboszcz może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przygotowania.
 6. Przygotowanie powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy zmierzający do zdobycia osobistego doświadczenia religijnego i włączenia się we wspólnotę wierzących. Istotą tego etapu przygotowania jest pogłębienie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej i wzbudzenie pragnienia Jej przyjmowania.
 7. Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej powinny w miarę możliwości systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej oraz nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym (różaniec, Roraty, Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, itp.) oraz w spotkaniach tematycznych. Również ich rodzice/prawni opiekunowie powinni brać udział w spotkaniach formacyjnych w parafii. Spotkania te należy organizować osobno dla dzieci oraz dla ich rodziców/opiekunów zgodnie z tematyką i wytycznymi zawartymi w materiałach dopuszczonych do użytku na terenie diecezji. Sprawy organizacyjne oraz próby przed uroczystością winny być omawiane na odrębnych spotkaniach. Minimalna ilość spotkań dla dzieci i rodziców nie powinna być mniejsza niż osiem.
 8. Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii powinno odbywać się w ścisłej współpracy duszpasterzy i katechetów z rodzicami/opiekunami. Za najważniejsze zadania rodziców/opiekunów w przygotowaniu należy uznać: systematyczny udział w katechezach dla rodziców w parafii i prowadzenie katechezy w domu dla swojej rodziny według materiałów dopuszczonych do użytku na terenie diecezji. Oprócz tego rodzice/opiekunowie są zobowiązani do: wspólnej modlitwy z dzieckiem i za dziecko, systematycznego uczestnictwa wraz z dzieckiem w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, kierowania się w życiu codziennym zasadami Dekalogu, rozmów z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechezy, pomocy w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii, pomocy dziecku w rozwoju moralnym, codziennego świadectwa życia wiarą, wychowywania do życia w prawdzie i miłości.
 9. Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej odbywa się na zakończenie III klasy szkoły podstawowej, tj. około 10. roku życia dziecka.
 10. Właściwym środowiskiem przygotowania bezpośredniego do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii jest parafia zamieszkania dziecka, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. W uzasadnionych sytuacjach przystąpienie do tych sakramentów jest możliwe poza parafią zamieszkania, po uzyskaniu zgodny proboszcza zamieszkania (załącznik – Zgoda na Pierwszą Komunię Świętą dziecka poza własną parafią). Niezbędne ustalenia w tym względzie należy poczynić przy zgłaszaniu dziecka do przygotowania do przyjęcia sakramentów.
 11. Warunkiem rozpoczęcia przygotowania dzieci do tych sakramentów jest złożenie przez rodziców/opiekunów deklaracji uczestnictwa w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Formularz deklaracji według załączonego wzoru (załącznik – Deklaracja rodziców/ opiekunów prawnych dziecka pierwszokomunijnego).
 12. Wraz z deklaracją rodzice/opiekunowie składają świadectwo chrztu świętego dziecka, jeśli było ono ochrzczone poza parafią, w której ma przyjąć Pierwszą Komunię Świętą.
 13. Koniecznym warunkiem uczestnictwa w parafialnym przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej jest uczęszczanie na lekcje religii w szkole. Odpowiedzialni za formację parafialną powinni się zatem upewnić, że ten warunek został spełniony.
 14. W przypadku szczególnych okoliczności, jak np. wiek dziecka, niepełnosprawność, trudności rozwojowe, zaniedbanie wychowawcze itp., katecheta oraz duszpasterz winni roztropnie i indywidualnie potraktować sprawę jego przygotowania. Należy unikać formalizmu i rygoryzmu duszpasterskiego, uwzględniając minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
 15. W sytuacji, gdy dziecko mieszka z rodzicami za granicą, a rodzice wyrażają wolę, aby przyjęło ono Pierwszą Komunię Świętą w Polsce, rodzice wraz z dzieckiem powinni:
  a) zgłosić się do parafii za granicą, do której przynależą, z prośbą o przygotowanie ich dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej z zaznaczeniem, że te sakramenty zostaną przyjęte w Polsce. Po zakończonym przygotowaniu proboszcz (bądź rektor misji) sporządza dokument poświadczający przygotowanie i gotowość dziecka do przyjęcia tych sakramentów, który należy przedstawić w parafii w Polsce,
  b) zgłosić się do parafii w Polsce, najlepiej w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym odbędzie się Pierwsza Komunia Święta, w celu zapisania dziecka, z zaznaczeniem, że przygotowanie dziecka będzie miało miejsce za granicą,
  c) odnośnie do szczegółów związanych z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej należy dostosować się do zasad i warunków ustalonych w parafii udzielania sakramentów.
 16. Jeżeli przygotowanie dziecka nie jest możliwe w parafii za granicą, jego sposób, warunki i zasady określa proboszcz parafii, w której ma nastąpić przyjęcie sakramentów.

II. Celebracja Pierwszej Komunii Świętej

 1. Dniem Pierwszej Komunii Świętej ma być zasadniczo niedziela, pamiątka dnia zmartwychwstania Chrystusa, najstarszy i pierwszy dzień świąteczny Kościoła, podstawa i rdzeń całego roku liturgicznego (Konstytucja o Liturgii, 106).
 2. Rodzice i chrzestni powinni zaangażować się w liturgię Mszy Świętej, podczas której udzielana jest Pierwsza Komunia Święta. Dobrą praktyką jest powierzenie odczytywania tekstów liturgii słowa rodzicom dzieci. Dzieciom natomiast można powierzyć inne funkcje, jak śpiew, modlitwę wiernych, procesję z darami, czy dziękczynienie po Komunii Świętej.
 3. Dziecko przyjmuje Komunię Świętą do ust i w postawie klęczącej, chyba, że bardzo ważne względy przemawiają za dopuszczeniem innej formy.
 4. Zaleca się unikanie przepychu oraz upowszechnienie praktyki ujednoliconego skromnego stroju dla dzieci pierwszokomunijnych. Należy zadbać, aby odpowiadał on powadze uroczystości i nie koncentrował uwagi na sprawach zewnętrznych. Nie może on też wywoływać dyskomfortu wśród części dzieci i rodziców.
 5. Do sporządzania dokumentacji fotograficznej lub filmowej można dopuścić jedną lub dwie osoby, posiadające świadectwo ukończenia specjalnego kursu organizowanego przez Kurię Diecezjalną. Wyboru osób dokonują rodzice w porozumieniu z duszpasterzem i za jego zgodą. Osoby te powinny wszystkie szczegóły uzgodnić z celebransem i być poinformowane o przebiegu akcji liturgicznej oraz miejscu, z którego wolno im fotografować lub filmować. Obowiązuje też ich godny i świąteczny ubiór.
 6. Uznając zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami, należy jak najwcześniej uświadamiać im istotę Komunii Świętej, źródło prawdziwej radości, jakim jest przyjęcie Pana Jezusa. Należy dołożyć starań, by kwestie materialne nie przysłoniły wartości duchowych oraz istoty przeżywanej uroczystości.
 7. Przyjęcia z okazji Pierwszej Komunii Świętej powinny być poprzedzone i zakończone wspólną modlitwą. Powinny one odbywać się bez alkoholu.
 8. Fakt przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej winien być odnotowany w specjalnej księdze, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Instrukcji Synodalnej o prowadzeniu kancelarii parafialnej, n. 19.

III. Duszpasterstwo po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej

 1. Przedłużeniem dnia Pierwszej Komunii Świętej powinien być tzw. biały tydzień, który staje się okazją do wyrażenia wdzięczności za dar Eucharystii oraz otoczenia modlitwą misyjnej działalności Kościoła. W tym czasie dzieci powinny być włączone w aktywne przeżywanie liturgii (czytania, psalm, modlitwa wiernych, procesja z darami, modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień itp.).
 2. Należy pielęgnować praktykę organizowania dla dzieci komunijnych pielgrzymki do sanktuarium czy to położonego na terenie diecezji, czy też poza nią. W pielgrzymce, oprócz dzieci, powinni wziąć udział katecheci i duszpasterze, a także rodzice/opiekunowie.
 3. Dobrą praktyką duszpasterską jest zachęcanie dzieci, by po Pierwszej Komunii Świętej rozpoczęły nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Wcześniej należy wyjaśnić ich historię i znaczenie teologiczne.
 4. Warto wykorzystać czas bliższego przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej i czas po uroczystości, na zachęcenie dzieci do włączenia się w sposób bardziej czynny w życie parafii. Szczególnie ważne jest angażowanie dzieci do grup liturgicznych (ministranci, schole i bielanki).
 5. Należy zorganizować rocznicę dnia Pierwszej Komunii Świętej, w której uczestniczyłyby nie tylko dzieci, ich rodziny, ale i cała wspólnota parafialna.

IV. Pomoce duszpasterskie przygotowujące do przyjęcia sakramentów

 1. Na terenie Diecezji Drohiczyńskiej obowiązują pomoce Idziemy do Ciebie Jezu, Wydawnictwa UNITAS.
 2. W klasie III podczas bezpośredniego przygotowania należy wykorzystać cały pakiet materiałów Idziemy do Ciebie Jezu. Rok 3. W jego skład wchodzą: Poradnik metodyczny dla duszpasterzy. Rok 3, Przewodnik dla rodziców. Rok 3 oraz Podręcznik dla dziecka. Rok 3.
 3. W parafiach, w których przygotowanie trwa więcej niż rok należy zastosować pakiet materiałów Idziemy do Ciebie Jezu. Rok 1, Rok 2 oraz Rok 4.
 4. Szczegółowymi uregulowaniami dotyczącymi przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej zajmuje się Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Drohiczyn, 31.01.2023
L. 89/2023

+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński

Ks. Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii

Instrukcja

Deklaracja rodziców, opiekunów prawnych dziecka pierwszokomunijnego

Przewodnik metodyczny

Podręcznik metodyczny to kompleksowa pomoc w przygotowaniu dzieci do I Komunii św. już od wczesnych lat szkolnych. W niniejszej pozycji znajdują się scenariusze spotkań w ramach pierwszego roku przygotowań do I Komunii św. w parafii i do wykorzystania w szkole.

Poradnik metodyczny

Przewodnik dla rodziców

Przewodnik dla rodziców zawiera cenne wskazania na temat jak dobrze przygotować dziecko w bezpośrednim czasie przed I Komunią św. Na co zwrócić szczególną uwagę, jak można budować atmosferę w domu, od której wiele zależy. Ideą przyświecającą powstaniu tego przewodnika jest przekonanie, że Rodzice są najlepszymi formatorami swoich dzieci. Dlatego zostały zaproponowane spotkania i propozycje zadań w gronie rodziny i wspólnoty parafialnej.

Przewodnik dla rodziców

Podręcznik dla dziecka

Trzeci rok przygotowania do I Komunii św. wydaje się być najbardziej intensywny. Stąd też podręcznik zawiera więcej materiałów pomocnych w odkrywaniu dwóch ważnych sakramentów. Dzień pierwszej Komunii Świętej to jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Podręcznik został tak opracowany, aby dzień pierwszej Komunii Świętej stał się dla dziecka dniem niezapomnianym, jedynym w swoim rodzaju. Wzorem lat ubiegłych będą towarzyszyć w przygotowaniu Ala i Adaś. Wraz z nimi będziemy w tym roku szukać znaków obecności Pana Boga w naszym domu rodzinnym,  a potem odkrywać tajemnice dwóch ważnych sakramentów, do których się przygotowujemy: sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Podręcznik dla dziecka

Wskazania KEP

DO BIERZMOWANIA

Instrukcja

Drohiczyn, 21. 08. 2018 r.
L. 706/2018  

Instrukcja przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Drohiczyńskiej.

Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14. 03. 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w Diecezji Drohiczyńskiej.           Przygotowanie do bierzmowania jest trzyetapowe:

 1. Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział w katechezie szkolnej oraz katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i Eucharystii.
 2. Przygotowanie bliższe to regularny udział w katechezie szkolnej, uczestnictwo w życiu sakramentalnym zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach.
 3. III. Przygotowanie bezpośrednie:
 1. Ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestnictwie kandydata w spotkaniach formacyjnych w parafii (celebracje i spotkania w grupach), które powinny rozpocząć się w klasie VII i zakończyć w trakcie klasy VIII.
 2. Bierzmowanie odbywa się raz w roku w każdej parafii, chyba że grupa kandydatów jest mniejsza niż 7 osób, wówczas może być organizowane w cyklu dwuletnim.
 3. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 4. Przygotowanie dotyczy również rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania.
 5. Za przygotowanie kandydatów do bierzmowania oraz organizację odpowiedniej celebracji odpowiada proboszcz parafii.
 6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć uprzednio sakrament pokuty i pojednania.
 7. Zgodnie z dokumentem KEP należy zachęcić kandydatów, aby zachowali swoje imię chrzcielne, chyba że nie jest ono związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym określone racje duszpasterskie.
 8. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami powinni być rodzice chrzestni. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania. Według wskazań KEP świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
 9. Przygotowanie do bierzmowania może zakończyć się egzaminem/rozmową dopuszczającą do przyjęcia sakramentu.
 10. Na terenie Diecezji Drohiczyńskiej obowiązują pomoce Ułożyć życie z Bogiem Wydawnictwa JEDNOŚĆ, opracowane według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 14 marca 2017 r.
 11. Szczegółowymi uregulowaniami dotyczącymi przygotowania do bierzmowania zajmuje się Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński

Pobierz dokument

Niezbędnik

Ułożyć życie z Bogiem. Niezbędnik bierzmowanego

Publikacja przygotowana według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 14 marca 2017 r.

„Niezbędnik bierzmowanego” jest przeznaczony dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące zasad wiary, które kandydaci powinni znać, takie jak mały katechizm oraz zestaw pytań i odpowiedzi opracowany zgodnie z zagadnieniami zaproponowanymi we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski. Znajdują się w nim także formularze i tabele na wpisy potwierdzające udział kandydata w praktykach religijnych oraz wiedzę religijną.

Niezbędnik może być używany zarówno jako integralna część pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” opracowanego w wydawnictwie Jedność, jak i niezależnie od pozostałych tworzących go publikacji.

Odbiorcy

– młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację

– to narzędzie dydaktyczne wygodne dla katechety i atrakcyjne dla młodzieży

– zamieszczono w niej przebieg liturgii sakramentu bierzmowania i ważne modlitwy oraz wyjaśniono biblijne symbole Ducha Świętego

– zawiera wskazówki dotyczące wyboru świadka oraz imienia do bierzmowania.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/3725/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-niezb%C4%99dnik-bierzmowanego

Pomocnik

Ułożyć życie z Bogiem. Pomocnik bierzmowanego

Publikacja przygotowana według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 14 marca 2017 r.

„Pomocnik bierzmowanego” nie jest zwykłym indeksem przeznaczonym dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oprócz informacji dotyczących zasad wiary, które kandydaci muszą zapamiętać, oraz formularzy i tabel na wpisy potwierdzające zdobywaną wiedzę i udział w praktykach religijnych, zawiera także strony poświęcone refleksji. Publikacja została przygotowana w taki sposób, aby stworzyć każdemu kandydatowi do bierzmowania okazję do przemyślenia swojego rozwoju duchowego i zaplanowania kolejnych kroków na tej drodze. Może być jego osobistym „pomocnikiem” w dorastaniu do chrześcijańskiej dojrzałości.

„Pomocnik bierzmowanego” jest integralną częścią pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” opracowanego w wydawnictwie Jedność. Stanowi alternatywę dla „Niezbędnika bierzmowanego”.

Odbiorcy:

– młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, której zależy na rozwoju duchowym.

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?

– to narzędzie dydaktyczne wygodne dla katechety i atrakcyjne dla młodzieży

– zawiera mały katechizm oraz zestaw pytań i odpowiedzi opracowany zgodnie z zagadnieniami zaproponowanymi we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski

– zamieszczono w niej przebieg liturgii sakramentu bierzmowania i ważne modlitwy oraz wyjaśniono biblijne symbole Ducha Świętego

– zawiera karty pracy do celebracji liturgicznych przed sakramentem bierzmowania, a także wskazówki dotyczące wyboru świadka oraz imienia do bierzmowania

– zamieszczono w niej mapę celu, aby kandydat mógł zweryfikować swój dotychczasowy rozwój duchowy i zaplanować dalsze działania.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/3735/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-pomocnik-bierzmowanego

Przewodnik do celebracji

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem

Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem „Ułożyć życie z Bogiem” został opracowany na podstawie „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z dnia 14.03.2017 roku.

Jest on podstawą dla formacji kandydatów, która może być realizowana na różne sposoby w zależności od możliwości parafii, jej duszpasterzy, stopnia  zaangażowania wiernych świeckich oraz wypracowanych dotychczas rozwiązań. Przygotowanie można dowolnie rozłożyć w czasie na przestrzeni trzech lat, a w sytuacjach wyjątkowych – dwóch albo jednego roku.

Odbiorcy:

– duszpasterze i katecheci przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania.

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?

– zawiera kompletne scenariusze pięciu celebracji przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania

– uczestnicząc w tych celebracjach, kandydaci przyjmują chrześcijański kerygmat, co ma ich doprowadzić do osobistej relacji z Chrystusem i otworzyć na przyjęcie Ducha Świętego

– przyjazny klimat i dynamika spotkań (bezpośredniość relacji, śpiew, pantomimy, słowo Boże, adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża, Eucharystia), a także zadania apostolskie, które są proponowane kandydatom, pomogą ukształtować w nich pozytywne więzi z parafią, tak by poczuli się za nią odpowiedzialni i znaleźli w niej miejsce dla siebie

– w każdej z celebracji obecne są kolejne symbole Ducha Świętego (gołębica, woda, ogień, wiatr, olej), których znaczenie kandydaci odkrywają coraz bardziej w miarę przybliżania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzięki nim i dzięki modlitwom kierowanym do Ducha Świętego uczą się rozpoznawać Jego obecność w swym życiu.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/3812/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem

Celebracje

Ułożyć życie z Bogiem. Celebracje przed bierzmowaniem

Publikacja przygotowana według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 14 marca 2017 r.

„Celebracje przed bierzmowaniem” to publikacja zawierająca teksty modlitw i czytań wykorzystywanych podczas pięciu celebracji realizujących program przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania „Ułożyć życie z Bogiem”. Stanowi ona praktyczną pomoc dla prowadzącego je duszpasterza. Oprócz tekstów liturgicznych zostały w niej zasygnalizowane wszystkie działania przewidziane w planie celebracji, dzięki czemu celebrans będzie mógł na bieżąco śledzić ich tok.

Kompletne scenariusze celebracji znajdują się w osobnej publikacji zatytułowanej „Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji”.

Odbiorcy:

– duszpasterze i katecheci przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania.

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?

– zawiera teksty czytań biblijnych oraz modlitw wykorzystywanych w celebracjach

– posiada praktyczną formę zwartej publikacji, w której celebrans z łatwością znajdzie plan celebracji oraz potrzebne w każdej z nich teksty wzięte z mszału i lekcjonarza, a także dodatkowe formuły modlitw

– wprowadzony dodatkowo czerwony kolor czcionki czyni publikację przejrzystą i wygodną w użyciu

– w celebracjach przewidziane są różnorodne formy liturgiczne: słowo Boże, adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża, Eucharystia, tak opracowane, by angażowały duchowo kandydatów odpowiednio do ich wieku i stopnia dojrzałości

https://www.jednosc.com.pl/strefa-katechety/3815/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-celebracje-przed-bierzmowaniem

Przewodnik do spotkań

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem

„Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem” to integralna część pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” stanowiącego pomoc w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Znajdą się w nim scenariusze spotkań w małych grupach opracowanych w oparciu o program formacyjny zaproponowany we Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z dnia 14.03.2017 roku.

Celem spotkań jest przygotowanie kandydatów do świadomego przeżycia celebracji przewidzianych w programie „Ułożyć życie z Bogiem”. Struktura każdego ze scenariuszy jest budowana na trzech stałych elementach: I. Tu i teraz, II. Bóg mówi, III. Do mnie. W publikacji przewidziano także materiały do spotkań z rodzicami i opiekunami.

 Odbiorcy:

– duszpasterze, katecheci, animatorzy przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację

– kompletne scenariusze 26 spotkań w małych grupach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz materiały do 5 spotkań z rodzicami i opiekunami kandydatów do bierzmowania

– różnorodne formy aktywności umożliwią głębsze przeżywanie i doświadczanie określonych treści wiary

– przyjazny klimat i dynamika spotkań pomogą ukształtować w kandydatach pozytywne więzi z parafią, tak by poczuli się za nią odpowiedzialni i znaleźli w niej miejsce dla siebie.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/4002/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-1a

Wskazania KEP
WWW

KATECHIZM WEDŁUG BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

DZIEŃ MŁODZIEŻY

DROHICZYN, 14 WRZEŚNIA 2023 r.

Program spotkania

CZUWANIE MATURZYSTÓW

Czuwanie planowane jest na 19 kwietnia 2024 r.

TYDZIEŃ WYCHOWANIA

FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

DZIEŃ PAPIESKI

POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE

Katechezy o Diecezji Drohiczyńskiej i pobycie św. Jana Pawła II w Drohiczynie

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka piesza
Pielgrzymka rowerowa