MATERIAŁY

TEMAT ROKU

Wierzę w Kościół, który wyznaje i głosi Miłosierdzie

INDEKS UCZESTNIKA LEKCJI RELIGII

Indeks

„Indeks uczestnika lekcji religii” jest wewnętrznym dokumentem kościelnym. Należy on do ucznia i dokumentuje jego udział w szkolnej lekcji religii. Zawiera pisemne potwierdzenie obecności na zajęciach, a także ocenę z religii katolickiej na koniec każdego semestru nauki. Znajduje się w nim również miejsce na adnotacje o wizytach duszpasterskich.

Uczeń legitymuje się indeksem podczas czynności wymagających potwierdzenia udziału w szkolnym nauczaniu religii, takich jak wizyta duszpasterska, przygotowanie do przyjęcia sakramentów w parafii czy ubieganie się o zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.

Indeks

Dekret

DO I KOMUNII ŚW.

Przewodnik metodyczny

Podręcznik metodyczny to kompleksowa pomoc w przygotowaniu dzieci do I Komunii św. już od wczesnych lat szkolnych. W niniejszej pozycji znajdują się scenariusze spotkań w ramach pierwszego roku przygotowań do I Komunii św. w parafii i do wykorzystania w szkole.

Poradnik metodyczny

Przewodnik dla rodziców

Przewodnik dla rodziców zawiera cenne wskazania na temat jak dobrze przygotować dziecko w bezpośrednim czasie przed I Komunią św. Na co zwrócić szczególną uwagę, jak można budować atmosferę w domu, od której wiele zależy. Ideą przyświecającą powstaniu tego przewodnika jest przekonanie, że Rodzice są najlepszymi formatorami swoich dzieci. Dlatego zostały zaproponowane spotkania i propozycje zadań w gronie rodziny i wspólnoty parafialnej.

Przewodnik dla rodziców

Podręcznik dla dziecka

Trzeci rok przygotowania do I Komunii św. wydaje się być najbardziej intensywny. Stąd też podręcznik zawiera więcej materiałów pomocnych w odkrywaniu dwóch ważnych sakramentów. Dzień pierwszej Komunii Świętej to jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Podręcznik został tak opracowany, aby dzień pierwszej Komunii Świętej stał się dla dziecka dniem niezapomnianym, jedynym w swoim rodzaju. Wzorem lat ubiegłych będą towarzyszyć w przygotowaniu Ala i Adaś. Wraz z nimi będziemy w tym roku szukać znaków obecności Pana Boga w naszym domu rodzinnym,  a potem odkrywać tajemnice dwóch ważnych sakramentów, do których się przygotowujemy: sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

Podręcznik dla dziecka

Instrukcja

DO BIERZMOWANIA

Instrukcja

Drohiczyn, 21. 08. 2018 r.
L. 706/2018  

Instrukcja przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w Diecezji Drohiczyńskiej.

Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie dnia 14. 03. 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania w Diecezji Drohiczyńskiej.           Przygotowanie do bierzmowania jest trzyetapowe:

 1. Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział w katechezie szkolnej oraz katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i Eucharystii.
 2. Przygotowanie bliższe to regularny udział w katechezie szkolnej, uczestnictwo w życiu sakramentalnym zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach.
 3. III. Przygotowanie bezpośrednie:
 1. Ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestnictwie kandydata w spotkaniach formacyjnych w parafii (celebracje i spotkania w grupach), które powinny rozpocząć się w klasie VII i zakończyć w trakcie klasy VIII.
 2. Bierzmowanie odbywa się raz w roku w każdej parafii, chyba że grupa kandydatów jest mniejsza niż 7 osób, wówczas może być organizowane w cyklu dwuletnim.
 3. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
 4. Przygotowanie dotyczy również rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania.
 5. Za przygotowanie kandydatów do bierzmowania oraz organizację odpowiedniej celebracji odpowiada proboszcz parafii.
 6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć uprzednio sakrament pokuty i pojednania.
 7. Zgodnie z dokumentem KEP należy zachęcić kandydatów, aby zachowali swoje imię chrzcielne, chyba że nie jest ono związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym określone racje duszpasterskie.
 8. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami powinni być rodzice chrzestni. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania. Według wskazań KEP świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat.
 9. Przygotowanie do bierzmowania może zakończyć się egzaminem/rozmową dopuszczającą do przyjęcia sakramentu.
 10. Na terenie Diecezji Drohiczyńskiej obowiązują pomoce Ułożyć życie z Bogiem Wydawnictwa JEDNOŚĆ, opracowane według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 14 marca 2017 r.
 11. Szczegółowymi uregulowaniami dotyczącymi przygotowania do bierzmowania zajmuje się Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński

Pobierz dokument

Niezbędnik

Ułożyć życie z Bogiem. Niezbędnik bierzmowanego

Publikacja przygotowana według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 14 marca 2017 r.

„Niezbędnik bierzmowanego” jest przeznaczony dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące zasad wiary, które kandydaci powinni znać, takie jak mały katechizm oraz zestaw pytań i odpowiedzi opracowany zgodnie z zagadnieniami zaproponowanymi we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski. Znajdują się w nim także formularze i tabele na wpisy potwierdzające udział kandydata w praktykach religijnych oraz wiedzę religijną.

Niezbędnik może być używany zarówno jako integralna część pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” opracowanego w wydawnictwie Jedność, jak i niezależnie od pozostałych tworzących go publikacji.

Odbiorcy

– młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację

– to narzędzie dydaktyczne wygodne dla katechety i atrakcyjne dla młodzieży

– zamieszczono w niej przebieg liturgii sakramentu bierzmowania i ważne modlitwy oraz wyjaśniono biblijne symbole Ducha Świętego

– zawiera wskazówki dotyczące wyboru świadka oraz imienia do bierzmowania.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/3725/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-niezb%C4%99dnik-bierzmowanego

Pomocnik

Ułożyć życie z Bogiem. Pomocnik bierzmowanego

Publikacja przygotowana według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 14 marca 2017 r.

„Pomocnik bierzmowanego” nie jest zwykłym indeksem przeznaczonym dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oprócz informacji dotyczących zasad wiary, które kandydaci muszą zapamiętać, oraz formularzy i tabel na wpisy potwierdzające zdobywaną wiedzę i udział w praktykach religijnych, zawiera także strony poświęcone refleksji. Publikacja została przygotowana w taki sposób, aby stworzyć każdemu kandydatowi do bierzmowania okazję do przemyślenia swojego rozwoju duchowego i zaplanowania kolejnych kroków na tej drodze. Może być jego osobistym „pomocnikiem” w dorastaniu do chrześcijańskiej dojrzałości.

„Pomocnik bierzmowanego” jest integralną częścią pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” opracowanego w wydawnictwie Jedność. Stanowi alternatywę dla „Niezbędnika bierzmowanego”.

Odbiorcy:

– młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, której zależy na rozwoju duchowym.

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?

– to narzędzie dydaktyczne wygodne dla katechety i atrakcyjne dla młodzieży

– zawiera mały katechizm oraz zestaw pytań i odpowiedzi opracowany zgodnie z zagadnieniami zaproponowanymi we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski

– zamieszczono w niej przebieg liturgii sakramentu bierzmowania i ważne modlitwy oraz wyjaśniono biblijne symbole Ducha Świętego

– zawiera karty pracy do celebracji liturgicznych przed sakramentem bierzmowania, a także wskazówki dotyczące wyboru świadka oraz imienia do bierzmowania

– zamieszczono w niej mapę celu, aby kandydat mógł zweryfikować swój dotychczasowy rozwój duchowy i zaplanować dalsze działania.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/3735/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-pomocnik-bierzmowanego

Przewodnik do celebracji

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem

Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem „Ułożyć życie z Bogiem” został opracowany na podstawie „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z dnia 14.03.2017 roku.

Jest on podstawą dla formacji kandydatów, która może być realizowana na różne sposoby w zależności od możliwości parafii, jej duszpasterzy, stopnia  zaangażowania wiernych świeckich oraz wypracowanych dotychczas rozwiązań. Przygotowanie można dowolnie rozłożyć w czasie na przestrzeni trzech lat, a w sytuacjach wyjątkowych – dwóch albo jednego roku.

Odbiorcy:

– duszpasterze i katecheci przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania.

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?

– zawiera kompletne scenariusze pięciu celebracji przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania

– uczestnicząc w tych celebracjach, kandydaci przyjmują chrześcijański kerygmat, co ma ich doprowadzić do osobistej relacji z Chrystusem i otworzyć na przyjęcie Ducha Świętego

– przyjazny klimat i dynamika spotkań (bezpośredniość relacji, śpiew, pantomimy, słowo Boże, adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża, Eucharystia), a także zadania apostolskie, które są proponowane kandydatom, pomogą ukształtować w nich pozytywne więzi z parafią, tak by poczuli się za nią odpowiedzialni i znaleźli w niej miejsce dla siebie

– w każdej z celebracji obecne są kolejne symbole Ducha Świętego (gołębica, woda, ogień, wiatr, olej), których znaczenie kandydaci odkrywają coraz bardziej w miarę przybliżania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dzięki nim i dzięki modlitwom kierowanym do Ducha Świętego uczą się rozpoznawać Jego obecność w swym życiu.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/3812/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem

Celebracje

Ułożyć życie z Bogiem. Celebracje przed bierzmowaniem

Publikacja przygotowana według „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z 14 marca 2017 r.

„Celebracje przed bierzmowaniem” to publikacja zawierająca teksty modlitw i czytań wykorzystywanych podczas pięciu celebracji realizujących program przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania „Ułożyć życie z Bogiem”. Stanowi ona praktyczną pomoc dla prowadzącego je duszpasterza. Oprócz tekstów liturgicznych zostały w niej zasygnalizowane wszystkie działania przewidziane w planie celebracji, dzięki czemu celebrans będzie mógł na bieżąco śledzić ich tok.

Kompletne scenariusze celebracji znajdują się w osobnej publikacji zatytułowanej „Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji”.

Odbiorcy:

– duszpasterze i katecheci przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania.

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację?

– zawiera teksty czytań biblijnych oraz modlitw wykorzystywanych w celebracjach

– posiada praktyczną formę zwartej publikacji, w której celebrans z łatwością znajdzie plan celebracji oraz potrzebne w każdej z nich teksty wzięte z mszału i lekcjonarza, a także dodatkowe formuły modlitw

– wprowadzony dodatkowo czerwony kolor czcionki czyni publikację przejrzystą i wygodną w użyciu

– w celebracjach przewidziane są różnorodne formy liturgiczne: słowo Boże, adoracje Najświętszego Sakramentu, adoracja krzyża, Eucharystia, tak opracowane, by angażowały duchowo kandydatów odpowiednio do ich wieku i stopnia dojrzałości

https://www.jednosc.com.pl/strefa-katechety/3815/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-celebracje-przed-bierzmowaniem

Przewodnik do spotkań

Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem

„Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem” to integralna część pakietu „Ułożyć życie z Bogiem” stanowiącego pomoc w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Znajdą się w nim scenariusze spotkań w małych grupach opracowanych w oparciu o program formacyjny zaproponowany we Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z dnia 14.03.2017 roku.

Celem spotkań jest przygotowanie kandydatów do świadomego przeżycia celebracji przewidzianych w programie „Ułożyć życie z Bogiem”. Struktura każdego ze scenariuszy jest budowana na trzech stałych elementach: I. Tu i teraz, II. Bóg mówi, III. Do mnie. W publikacji przewidziano także materiały do spotkań z rodzicami i opiekunami.

 Odbiorcy:

– duszpasterze, katecheci, animatorzy przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania

Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację

– kompletne scenariusze 26 spotkań w małych grupach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz materiały do 5 spotkań z rodzicami i opiekunami kandydatów do bierzmowania

– różnorodne formy aktywności umożliwią głębsze przeżywanie i doświadczanie określonych treści wiary

– przyjazny klimat i dynamika spotkań pomogą ukształtować w kandydatach pozytywne więzi z parafią, tak by poczuli się za nią odpowiedzialni i znaleźli w niej miejsce dla siebie.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/4002/u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%BCycie-z-bogiem-1a

Wskazania KEP
WWW

DZIEŃ MŁODZIEŻY

DROHICZYN, 14 WRZEŚNIA 2022 r.

Program spotkania

TYDZIEŃ WYCHOWANIA

POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE

FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

2.10.2021 r.

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Multimedia