KONKURSY 2017/2018

O TRÓJCY ŚWIĘTEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulamin

Organizatorzy:

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie;

– Parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni.

– Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowej prawdy wiary dotyczącej dogmatu o Trójcy Świętej.
 2. Ukazanie różnych sposobów oddawania czci Trójcy Świętej.
 3. Szerzenie kultu Trójcy Świętej.
 4. Poznanie historii jedynego w Polsce Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny
  w Prostyni.
 5. . Uwrażliwienie na cuda i łaski jakie można otrzymać pielgrzymując do Sanktuarium w Prostyni.
 6. Kształtowanie umiejętności plastycznych, literackich i informatycznych.
 7. Wyszukiwanie, rozwijanie zdolności i promocja talentów.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
 2. Konkurs będzie przebiegał w kategoriach:

kategoria I –uczniowie w przedziale wiekowym 7-11 lat:

* praca plastyczna przedstawiająca dzieje, legendy, ważne wydarzenie Sanktuarium w Prostyni,

kategoria II – uczniowie w przedziale wiekowym 12-15 lat:

* praca plastyczna przedstawiająca dzieje, legendy, ważne wydarzenie Sanktuarium w Prostyni,

* praca literacka – wiersz mówiący o historii, cudach, objawieniach i legendach prostyńskiego sanktuarium,

* prezentacja multimedialna przedstawiająca objawienia, historię, cuda, i legendy prostyńskiego sanktuarium.

 1. Praca plastyczna: format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie, przez jednego autora z materiałów trwałych.
 2. Praca literacka: czcionka Times New Roman 14, do dwóch stron formatu A4.
 3. Prezentacja multimedialna: przygotowana w programie Power Point. Powinna zawierać nie więcej niż 25 slajdów.

Na odwrocie prac plastycznych i  literackich należy czytelnie podać następujące informacje:

-imię i nazwisko autora pracy,

-wiek i klasę autora pracy,

-nazwę i adres szkoły z numerem telefonu,

-imię i nazwisko opiekuna

Płytę z prezentacją multimedialną należy podpisać i dołączyć do niej metryczkę /zał. wyżej/

 1. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (załącznik nr 2) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (załącznik nr 3).
 2. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii. W przypadku szkół, gdzie ilość uczniów biorących udział w danej kategorii wiekowej przekracza 50 – prac może być po 6.
 3. Termin składania prac upływa 11 maja 2018r. – decyduje data stempla pocztowego.
 4. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

ul. Prymasa Tysiąclecia 49

07-319 Prostyń

z dopiskiem: Konkurs Religijny

 

 1. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 2. Za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie plastycznym, literackim oraz multimedialnym laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane 19 maja 2018 roku na stronach internetowych organizatorów. Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, aby laureaci przybyli na wręczenie nagród 14 czerwca 2018 roku do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni.
 4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Bazylice Mniejszej w Prostyni
  od 20 maja do Uroczystości Nałożenia Koron Trójcy Przenajświętszej 27 maja 2018 roku.
 5. Wszelkie sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy.
 6. Wszystkie informacje o konkursie oraz niezbędne formularze do pobrania są umieszczone na stronach: www.katecheza.drohiczynska.pl; www.parafiaprostyn.pl; www.spprostyn.malkiniagorna.eu; www.spkielczew.malkiniagorna.pl
 1. Literatura:
  Paweł Rytel-Andrianik, „Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni”, Drohiczyn-Rzym-Oksford 2010 (dostępna na stronie parafialnej w formacie PDF) https://drive.google.com/file/d/0B2YjchuX7IBeNVNxQnR5azlvUEU/view
  Ewa Jakubik, „Kapliczki i Krzyże przydrożne w parafii Prostyń”, Prostyń 2013
  Strona internetowa parafii: (parafiaprostyn.pl)
  Katechizm Kościoła Katolickiego (232-267) http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

Osoby do kontaktu:

Ks. Łukasz Suszko tel. 29 644 90 90 oraz tel. 722 311 567,

Dorota Koroś, tel. 606 310 072

Harmonogram

19.04.2018r. – Ogłoszenie Konkursu Religijnego. Rozesłanie  do  szkól  w diecezji  regulaminów.

do 11.05.2018r. – Nadsyłanie  prac  przez  szkoły. Decyduje  data stempla  pocztowego.

19.05.2018r. – Wyniki konkursu podane na stronach internetowych organizatorów.

11.06.2018r. – godz. 10.00 – Wręczenie nagród laureatom Konkursu Religijnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni.

Patronat

Honorowy:

Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus – Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej

Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek

Medialny:

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej

„Niedziela Podlaska”

Do pobrania
Podsumowanie

O TRÓJCY ŚWIĘTEJ 16+

Regulamin

Organizatorzy:

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie;

– Parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni,

– Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowej prawdy wiary dotyczącej dogmatu o Trójcy Świętej.
 2. Ukazanie różnych sposobów oddawania czci Trójcy Świętej.
 3. Szerzenie kultu Trójcy Świętej.
 4. Poznanie historii jedynego w Polsce Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni.
 5. Uwrażliwienie na cuda i łaski jakie można otrzymać pielgrzymując do Sanktuarium w Prostyni.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do osób w przedziale wiekowym 16-99 lat , z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
 2. Zgłoszenia telefoniczne lub pisemne do dnia 11 maja 2018r., (jeśli pisemnie decyduje data stempla pocztowego).

Adres na który wysyłamy zgłoszenia:

Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

ul. Prymasa Tysiąclecia 49

07-319 Prostyń

z dopiskiem: Konkurs Wiedzy 

Adres e-mail do kontaktu: [email protected]

Telefon kontaktowy: 29 644 90 90

 1. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych dotyczących historii Sanktuarium w Prostyni. Na rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań uczestnicy będą mieli 60 minut. Zadaniem uczestnika jest podać wszystkie prawidłowe odpowiedzi, zawarte w 40 pytaniach. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów przewidziana jest dogrywka w formie testu jak wyżej, gdyby to nie wyłoniło zwycięzców przewidziana jest dogrywka w formie ustnej.
 2. Konkurs  odbędzie się dnia 19 maja (sobota) o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, ul. Prymasa Tysiąclecia 49.
 3. Jury konkursowe zostanie powołane przez organizatorów.
 4. Za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie wiedzy przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.I miejsce- nagroda o wartości ok. 800 zł.II miejsce- nagroda o wartości ok. 600 zł.

  III miejsce- nagroda o wartości ok. 350 zł.

 5. Wyniki konkursu zostaną podane do ogólnej wiadomości 23 maja 2018 roku na stronach organizatorów.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani osobiście.

 1. Wszelkie sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy.
 2. Wszystkie informacje o konkursie oraz niezbędne formularze do pobrania są umieszczone na stronach: www.katecheza.drohiczynska.pl; www.parafiaprostyn.pl; www.spprostyn.malkiniagorna.eu; www.spkielczew.malkiniagorna.pl

9. Literatura:

Paweł Rytel-Andrianik, „Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni”, Drohiczyn-Rzym-Oksford 2010 (dostępna na stronie parafialnej w formacie PDF) https://drive.google.com/file/d/0B2YjchuX7IBeNVNxQnR5azlvUEU/view

Ewa Jakubik, „Kapliczki i Krzyże przydrożne w parafii Prostyń”, Prostyń 2013

Strona internetowa parafii: (parafiaprostyn.pl)

Katechizm Kościoła Katolickiego (232-267) http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-2-1.htm

Osoby do kontaktu:

Ks. Łukasz Suszko tel. 29 644 90 90 oraz tel. 722 311 567,

Dorota Koroś, tel. 606 310 072

Harmonogram

19.04.2018r. – Ogłoszenie Konkursu Wiedzy.

do 11.05.2018r. – Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu Wiedzy

19.05.2018r. – Przeprowadzenie Konkursu Wiedzy

23.05.2018r. – Wyniki konkursu podane na stronach internetowych organizatorów.

Patronat

Honorowy:

Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Pikus – Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej

Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek

Medialny:

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej

„Niedziela Podlaska”

Do pobrania
Podsumowanie

NA DZIEŃ PAPIESKI

O konkursie

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież z całej Polski, a od minionego roku także spoza jej granic. Niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla kolejnego pokolenia. Pokolenia, które nie miało okazji poznać Ojca Świętego. Pokolenia, które zna Jana Pawła II z przekazów dorosłych, licznych publikacji i samego nauczania Świętego. Dlatego tak ważna jest rola nas dorosłych w przybliżaniu najmłodszym osoby i nauczania Jana Pawła II. Stąd zaproszenie do udziału w dwunastej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Tym razem czekamy na prace inspirowane hasłem XVII Dnia Papieskiego: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” 
edycja XII – 2017

I. Organizatorzy

– Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

– Dekanat Bielski

II. Cele Konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady Konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

– kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat
– kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat
– kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat
– kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19
– kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego Idźmy naprzód z nadzieją”.
 2. Format pracy: A-2, A-3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
  z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.
 5. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2017 osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Widowska 1
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 6. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.
 7. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
 8. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10.2017 r. o godz. 10.00.

IV. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.
 6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:
  –  przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych,
  – prezentację pracy w folderze i materiałach reklamowych (papierowych i elektronicznych).
 7. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841
e-mail: [email protected]
www.muzeum.bialystok.pl

Harmonogram
 1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 IX 2017 osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Widowska 1
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 2. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
 4. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10.2017 r. o godz. 10.00.
Patronat

J.E. Ks. Bp Tadeusz Pikus

Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Marszałek Województwa Podlaskiego  Jerzy Leszczyński

Starosta Bielski Sławomir Jerzy  Snarski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

Do pobrania
Podsumowanie

Relację z konkursu można przeczytać TUTAJ.

PRZEDSZKOLA

O konkursie

Konkurs Plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”

Cele edukacyjne:

 • zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w rodzinnej miejscowości,
 • krzyże, kapliczki i figurki jako małe budowle architektury sakralnej,
 • krzyż jako symbol odkupienia ludzi – poznanie symboliki krzyża,
 • krzyż, kapliczka i figurka jako miejsce zgromadzenia społeczności lokalnej podczas nabożeństw majowych, czerwcowych, poświęcenia pól, wyprowadzenia zmarłych,
 • rozwijanie twórczego myślenia u dzieci,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.

Zaproszenie

Regulamin

Regulamin

Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”

Rok szkolny 2017/2018

I. Tytuł: Konkurs Plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”

II. Organizatorzy:

 • Katolickie Przedszkole Św. Antoniego w Węgrowie
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

III. Cele edukacyjne:

 • zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w rodzinnej miejscowości,
 • krzyże, kapliczki i figurki jako małe budowle architektury sakralnej,
 • krzyż jako symbol odkupienia ludzi – poznanie symboliki krzyża,
 • krzyż, kapliczka i figurka jako miejsce zgromadzenia społeczności lokalnej podczas nabożeństw majowych, czerwcowych, poświęcenia pól, wyprowadzenia zmarłych,
 • rozwijanie twórczego myślenia u dzieci,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.

IV. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

 • Konkurs składa się z dwóch etapów: przedszkolnego i finałowego.
 1. Etap przedszkolny:
 • Etap przedszkolny zakończy się 31.03.2018r. jednocześnie we wszystkich

przedszkolach.

 • Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
 • Do drugiego etapu przechodzą po 3 prace z każdej kategorii.
 • Przedszkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po dokonaniu wyboru, oceny, potwierdzonej protokołem.
 1. Etap finałowy:
 • Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
 • Organizatorzy przygotowują wystawę prac.
 • Etap finałowy kończy się uroczystą galą w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 11.05.2018 r. o godz. 12.30.
 • Podsumowania etapu finałowego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali w dniu finału.

V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:

 1. Etap przedszkolny:
 • Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:

Kategoria I – dzieci trzyletnie,

Kategoria II – dzieci czteroletnie,

Kategoria III – dzieci pięcioletnie,

Kategoria IV – dzieci sześcioletnie

 1. Etap finałowy:
 • Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:

Kategoria I – dzieci trzyletnie,

Kategoria II – dzieci czteroletnie,

Kategoria III – dzieci pięcioletnie,

Kategoria IV – dzieci sześcioletnie

VI. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

 • Podstawowe informacje dotyczące symboliki krzyża, Droga Krzyżowa, małe budowle architektury sakralnej, historia i legendy związane z powstaniem krzyża czy kapliczki w rodzinnej miejscowości

VII. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni. Warunki uzyskiwania wyróżnień:

 • W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
 • W etapie przedszkolnym biorą udział wszystkie zainteresowane dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Pierwszy etap wygrywają prace dzieci w kategoriach wskazanych w regulaminie, których prace są najlepsze. Tym samym przechodzą do etapu finałowego.
 • Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.
 • W etapie finałowym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają dzieci, których prace zostaną uznane za najlepsze.
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 • Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, IIIoraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:

Etap przedszkolny:

 • Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.
 • Do składu komisji należy powołać przynajmniej dwóch nauczycieli, zaleca się, aby był wśród nich nauczyciel religii.
 • Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i do 20.04.2018 r. przesyła go organizatorom wraz z pracami – decyduje data stempla pocztowego.

Etap diecezjalny:

 • Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
 • W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.
 • Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 • Prace niesamodzielne są eliminowane z konkursu.
 • Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

IX. Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
 • Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:

www.przedszkole.klasztorwegrow.pl

www.katecheza.drohiczynska.pl

www.klasztorwegrow.pl

 • Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
 • Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
 • Przedszkole dołącza do prac protokół z etapu szkolnego konkursu, który jest jednocześnie zgłoszeniem przedszkola do udziału w etapie finałowym (załącznik 2).
 • Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:

                                   Katolickie Przedszkole Św. Antoniego

ul. Kościuszki 27A

 07-100 Węgrów

                      z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Harmonogram

Harmonogram:

 1. Etap przedszkolny: do 31.03.2018 r.
 2. Finał: 11.05.2018 r.
Patronat

Honorowy Patronat:
J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc
Burmistrz Miasta Węgrów Krzysztof Wyszogrodzki
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY PODSTAWOWE

O konkursie

Konkurs Religijny „Dary Ducha  Świętego w  życiu człowieka ”

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie poznania prawdy o Duchu Świętym jako Trzeciej Osobie Trójcy Świętej.
 2. Odkrywanie działania Ducha Świętego w życiu człowieka.
 3. Pogłębieni poznania znaczenia poszczególnych Darów Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.
 4. Skłonienie do refleksji nad tajemnicą Ducha Świętego.
 5. Kształtowanie umiejętności plastycznych i literackich.
 6. Wyszukiwanie i promocja młodych talentów.

Zaproszenie

Regulamin

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli katechetówz terenu Diecezji Drohiczyńskiej.
 1. Konkurs będzie przebiegał w kategoriach:

kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna;

kategoria II – klasy IV – VII szkoły podstawowej:

 1. a) praca plastyczna
 2. b) praca literacka –wiersz

kategoria III – nauczyciele katecheci – wraz z grupą maksymalnie 3 uczniów opracowanie i udokumentowanie realizacji projektu edukacyjnego obejmującego tematykę konkursu – ( – sprawozdanie do 4 stron ze zdjęciami lub plakat formatu – 70 x 100 lub prezentacja multimedialna z projektu).

 1. Praca plastyczna: format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie, przez jednego autora z materiałów trwałych.
 2. Praca literacka: czcionka Times New Roman 14

Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy czytelnie podać następujące informacje:

imię i nazwisko autora pracy,

wiek i klasę autora pracy,

nazwę i adres szkoły z numerem telefonu,

imię i nazwisko opiekuna (zał. nr 2 regulaminu) oraz zgodę rodzica (zał. nr 3 regulaminu)

 1. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 2. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii. W przypadku szkół, gdzie ilość uczniów w danej kategorii wiekowej przekracza 100 – prac może być po 6.
 3. Termin składania prac upływa 30 marca 2018r. – decyduje data stempla pocztowego.
 4. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (ul. Słoneczna 1, 08-331 Sabnie).
 5. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 6. Autorzy najciekawszych prac z każdej kategorii zostaną nagrodzeni.
 7. Wyniki konkursu zostaną podane do 20 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej szkoły zssabnie.pl oraz diecezji. Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, aby laureaci przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie.

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej

 1. H. Mniszek w Sabniach.

Osoby do kontaktu:

Anna Chmiel 506 166 213,

Małgorzata Kruza 668 809 477

Harmonogram

Harmonogram realizacji Diecezjalnego Konkursu na  Rok  Kościelny  „Dary Ducha  Świętego w życiu człowieka”

12.02.2018r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  w diecezji regulaminów.

do 20.03.2018r. – Etap  szkolny  konkursu.

do 30.03.2018r. – Nadsyłanie  prac  przez  szkoły  na  etap  diecezjalny. Decyduje  data stempla  pocztowego.

20.04.2018r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów na etapie  diecezjalnym.

10.05.2018r. – Diecezjalny  finał.

30.05.2018r.Podsumowanie  konkursu – sprawozdania

Patronat

Honorowy Patronat:

J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty Bożena Dzitkowska

Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Do pobrania
Podsumowanie

GIMNAZJA

O konkursie

Kolejna edycja Konkursu Biblijnego Spotkania z Biblią dla młodzieży gimnazjalnej  z terenu województwa podlaskiego i mazowieckiego będzie dotyczyła znajomości Ewangelii według św. Łukasza i Księgi Rut.

Regulamin

Regulamin

Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

I. Tytuł: Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

 II. Organizator:

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Współorganizatorzy:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku;  Dekanat Brański;  Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Bielsk Podlaski; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

III. Cele edukacyjne:

 • Ukazanie Biblii jako źródła wiary,
 • Poszerzenie wiedzy na temat Ewangelii wg św. Łukasza i Księgi Rut,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną,
 • Wykształcenie nawyku systematycznego czytania Biblii,
 • Zachęta do refleksji nad własnym życiem w świetle wartości biblijnych.

IV. Liczba stopni:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego

V. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

 1. Etap szkolny:
 • Etap szkolny odbędzie się 04.2018r. jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkół z klasami gimnazjalnymi.
 • Uczniowie rozwiązują test.
 • Test składa się z 40 pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas pracy z testem wynosi 45 minut.
 • W przypadku remisu zostaje zorganizowana „dogrywka”, w czasie której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Do drugiego etapu przechodzi uczeń, który otrzymał najwyższą liczbę punktów (wyjątek: sytuacja opisana w pkt. VIII 5.).
 • Szkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po sprawdzeniu testu.

 2. Etap diecezjalny:

 • Etap diecezjalny odbędzie się w  29.05.2018r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy (gmina Brańsk).
 • Uczestnicy tego etapu rozwiązują test.
 • Test składa się z 60 pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas pracy z testem wynosi 75 minut.
 • W przypadku remisu w zakresie trzech pierwszych miejsc, zostaje zorganizowana „dogrywka”.
 • W czasie dogrywki uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Etap wygrywają uczniowie z najwyższą liczbę punktów.
 • Ogłoszenia wyników etapu diecezjalnego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej  gali w dniu finału.

 VI. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:

 Etap szkolny: Ewangelia wg św. Łukasza (wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika)

Etap diecezjalny: Ewangelia wg św. Łukasza oraz Księga Rut wraz
z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika).

W etapie szkolnym wymagana jest znajomość treści w/w ksiąg, natomiast w etapie diecezjalnym również umiejętność ich interpretacji.

VII. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Biblia Tysiąclecia, wydanie V

VIII. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni, warunki uzyskiwania wyróżnień:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas gimnazjalnych z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.
 2. Szkoły zgłaszają swój udział do 10.03.2018r. na adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, Glinnik 40c, 17 – 120 Brańsk lub pocztą elektroniczną, e-mail: [email protected]  wg wzoru (załącznik nr 1).
 3. W etapie szkolnym biorą udział wszyscy zainteresowani uczniowie zgłoszonej szkoły.
 4. Etap ten wygrywa uczeń,  który otrzymał najwyższą liczbę punktów z testu (w razie remisu szkoła przeprowadza „dogrywkę” przygotowując pytania we własnym zakresie). Tym samym uczeń przechodzi do etapu diecezjalnego.
 5. Szkoły, w których w etapie szkolnym weźmie udział co najmniej 50 gimnazjalistów, podczas etapu diecezjalnego będą reprezentowane przez dwóch uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu.
 6. W etapie  diecezjalnym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają uczniowie z najwyższą liczbą punktów zdobytych podczas rozwiązania testu i ewentualnej dogrywki.
 7. Zwycięzcy konkursu – miejsce I, II, III – otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe; siedem kolejnych osób wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

 IX.Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:

Etap szkolny:

 • Szkolną komisję konkursową powołuje dyrektor gimnazjum.
 • Do składu komisji należy powołać trzech nauczycieli, w tym co najmniej jednego nauczyciela religii.
 • Szkoła pocztą elektroniczną (na e-mail wskazany w zgłoszeniu) otrzymuje test (wrazz kluczem odpowiedzi i sposobem punktowania), komisja powiela go we własnym zakresie zgodnie z liczbą uczniów przystępujących do tego etapu.
 • Czas pracy z testem wynosi 45 minut.
 • Komisja sprawdza prace zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez organizatorów.
 • W przypadku remisu komisja organizuje „dogrywkę”, w trakcie której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i do 20.04.2018r.  przesyła go organizatorom.

Etap diecezjalny:

 • Komisję konkursową powołuje dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku.
 • W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej pięciu nauczycieli (trzech przedstawicieli organizatorów oraz dwóch nauczycieli ze szkół uczestniczących w konkursie). Jej pracom przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 • Podczas rozwiązywania testu na sali obecnych jest co najmniej trzech przedstawicieli komisji.
 • Komisja sprawdza prace uczniów zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez organizatorów.
 • W przypadku remisu komisja organizuje „dogrywkę”, w ramach której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Komisja rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych punktów z testu i ewentualnej „dogrywki”.
 • Komisja sporządza szczegółowy protokół.

 X. Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac
  i protokołu.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • W czasie sprawdzania prac uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału w grach i zabawach integracyjnych…
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: 607719414 (osoba do kontaktu: Małgorzata Szpakowska); e-mail: [email protected] Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty zgłoszenia,  protokołu; wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach: www.pgglinnik.pl oraz  www.katecheza.drohiczynska.pl
 •  Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami konkursu podpisanej przez rodziców (załącznik nr 3). Zgodę uczestników etapu diecezjalnego należy przesłać wraz z protokołem.
 • Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
Harmonogram

Harmonogram Diecezjalnego Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

20.02.2018 r. -Ogłoszenie konkursu

do 10.03.2018r. -Deklaracja uczestnictwa szkół w konkursie

25.03.2018 r. -Ogłoszenie listy szkół uczestniczących w konkursie

6.04.2018 r. -Przesłanie testu na etap szkolny

10.04.2018 r.Szkolny etap konkursu

do 20.04.2018 r. -Przesłanie protokołów z etapu szkolnego

30.04.2018 r. – Ogłoszenie listy finalistów

29.05.2018 r.Diecezjalny etap konkursu

do 29.06.2018 r. – Podsumowanie konkursu

Patronat
Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

O konkursie

Olimpiada Teologii Katolickiej jest ogólnopolską olimpiadą przedmiotową organizowaną od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego, przy czym etap ogólnopolski jest dwustopniowy (pisemny oraz ustny). Uczestnicy dopuszczeni do części ustnej etapu ogólnopolskiego otrzymują tytuł laureata Olimpiady Teologii Katolickiej. Laureaci Olimpiady są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na wydziały teologiczne polskich uczelni.

Regulamin
Harmonogram

Etapy XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej:

I stopień – szkolny: 29 listopada 2017 r.
II stopień – diecezjalny: 7 marca 2018 r. (Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie)
III stopień – ogólnopolski: 5-7 kwietnia 2018 r. (Porszewice k. Łodzi)

Patronat
Do pobrania
Podsumowanie

Zwycięzcy etapu diecezjalnego OTK:

I miejsce – Katarzyna Wielądek z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
– nauczyciel przygotowujący: Krzysztof Janiuk

II miejsce – Weronika Krajewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
– nauczyciel przygotowujący: ks. Przemysław Łoza

II miejsce ex aequo – Anna Mateuszuk z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
– nauczyciel przygotowujący: ks. Paweł Solka

Pełną relację z konkursu można zobaczyć TUTAJ.

SZKOŁY SPECJALNE

O konkursie

Organizatorem konkursu „Napełnieni Duchem Świętym” jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Cele konkursu:
– Głównym celem konkursu jest włączanie dzieci w obchody roku duszpasterskiego „Napełnieni Duchem Świętym”.
– Przybliżanie uczniom roli którą pełni Duch Święty w życiu każdego człowieka.
– Kształtowanie postawy zaufania w pomoc Ducha Świętego.
– Rozbudzenie potrzeby wzywania Ducha Świętego, który wspiera życie człowieka.
– Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.
– Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
– Integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Zaproszenie

Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych „Napełnieni Duchem Świętym”

Zasady konkursu:

– Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych  z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

– Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

 • Szkoły podstawowe( uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym) Praca plastyczna – „Duch Święty w moim życiu”
 • Klasy gimnazjalne, Branżowe Szkoły I Stopnia (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) Zilustruj przynajmniej jeden wybrany „Dar Ducha Świętego” lub zaprojektuj zaproszenie na uroczystość Sakramentu Bierzmowania
 • Klasy gimnazjalne, Szkoły Przysposabiające do Pracy ( uczniowie
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) Plakat- Napełnieni Duchem Świętym.

– Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu.

– Format pracy: dowolny

– Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

– Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną
do regulaminu.

– Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

– Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 marca 2018 r. osobiście w  Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)    na adres:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim ,
ul. Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski

– Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

– Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

– Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej

– Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  25.04.2018 o godz. 10.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
w  Sokołowie Podlaskim.

Uwagi organizatorów:

– Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

– Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność pracy, estetyka oraz oryginalność techniki jaką praca będzie wykonana.

– Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła maksymalnie 6  prac z każdej kategorii.

– Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.

– Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane       po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

– Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

– Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły.

Harmonogram

Harmonogram realizacji Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych „Napełnieni Duchem Świętym”

05.02.2018r. -Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie do szkół  regulaminów.

do 25.03.2018r. – Etap szkolny konkursu.

6 -18.04.2018 r. – Etap diecezjalny.

19. 04. 2018r. -Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów w etapie diecezjalnym.

25.04.2018r. -Diecezjalny finał.

30.05.2018r.Podsumowanie konkursu – sprawozdania.

Patronat

Honorowy Patronat:

 J.E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus

Senator RP Waldemar Kraska

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

p.o. Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzitkowska

Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Parafia Św. Jana Bosko

Patronat medialny

Do pobrania
Podsumowanie