KONKURSY 2018/2019

NA DZIEŃ PAPIESKI

O konkursie

XIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Wzorem lat minionych temat konkursu jest zbieżny z aktualnym hasłem Dnia Papieskiego, które w tym roku brzmi: Promieniowanie ojcostwa. Poza tym przypominamy, że rok 2018 obfituje w ważne rocznice, takie jak 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40 wyboru Polaka na Stolicę Apostolską. Włączając się w obchody tych dat, zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym. Niech Jan Paweł II i jego nauki będą Wam inspiracją.

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież z całej Polski i Świata. Niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla kolejnego pokolenia. Pokolenia, które nie miało okazji poznać Ojca Świętego. Pokolenia, które zna Jana Pawła II z przekazów dorosłych, licznych publikacji i samego nauczania Świętego. Dlatego tak ważna jest rola nas dorosłych w przybliżaniu najmłodszym osoby i nauczania Jana Pawła II. Zachęcamy katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów wszelkiego rodzaju grup plastycznych do podjęcia tematu wśród swoich podopiecznych. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” 
edycja XIII – 2018

I. Organizatorzy

– Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

– Dekanat Bielski

II. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

– kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat
– kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat
– kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat
– kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19
– kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVIII Dnia Papieskiego Promieniowanie ojcostwa”
 2. Format pracy: A-2, A-3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2018 osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10.2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

IV. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 8. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 9. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka (edycja XIII – 2018)” jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska

tel. kom. +48 509 336 841
e-mail: [email protected]
www.muzeum.bialystok.pl

Harmonogram
 1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2018 osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 2. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 5. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10.2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.
Patronat

J.E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński

Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

Do pobrania
Podsumowanie

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

O konkursie
Kolejna edycja Konkursu Biblijnego Spotkania z Biblią dla uczniów klas VII i VIII oraz klasy III gimnazjum z terenu województwa podlaskiego i mazowieckiego będzie dotyczyła znajomości Ewangelii według św. Marka i Księgi Jonasza.
Regulamin

Regulamin
Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych
w roku szkolnym 2018/2019

I. Tytuł: Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią”

II. Organizator:

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Współorganizatorzy:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku; Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie; Dekanat Brański; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; Fundacja Mater

III. Cele edukacyjne:

 • Ukazanie Biblii jako źródła wiary,
 • Poszerzenie wiedzy na temat Ewangelii wg św. Marka i Księgi Jonasza,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną,
 • Wykształcenie nawyku systematycznego czytania Biblii,
 • Zachęta do refleksji nad własnym życiem w świetle wartości biblijnych.

IV. Liczba stopni:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego

V. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

1. Etap szkolny:

 • Etap szkolny odbędzie się 04.2019r. jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach.
 • Uczniowie rozwiązują test.
 • Test składa się z 40 pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas pracy z testem wynosi 45 minut.
 • W przypadku remisu zostaje zorganizowana „dogrywka”, w czasie której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Do drugiego etapu przechodzi uczeń, który otrzymał najwyższą liczbę punktów (wyjątek: sytuacja opisana w pkt. VIII 5).
 • Szkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po sprawdzeniu testu.

2. Etap diecezjalny:

 • Etap diecezjalny odbędzie się w  29.05.2019r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy (gmina Brańsk).
 • Uczestnicy tego etapu rozwiązują test.
 • Test składa się z 60 pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas pracy z testem wynosi 75 minut.
 • W przypadku remisu w zakresie trzech pierwszych miejsc, zostaje zorganizowana „dogrywka”.
 • W czasie dogrywki uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Etap wygrywają uczniowie z najwyższą liczbę punktów.
 • Ogłoszenia wyników etapu diecezjalnego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej  gali w dniu finału.

VI. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:

Etap szkolny: Ewangelia wg św. Marka (wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika)

Etap diecezjalny: Ewangelia wg św. Marka oraz Księga Jonasza wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika).

W etapie szkolnym wymagana jest znajomość treści w/w ksiąg, natomiast w etapie diecezjalnym również umiejętność ich interpretacji.

VII. Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Biblia Tysiąclecia, wydanie V

VIII. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni, warunki uzyskiwania wyróżnień:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.
 2. Szkoły zgłaszają swój udział do 10.03.2019r. pocztą elektroniczną
  – e-mail: [email protected] – podając: nazwę szkoły, miejscowość; imię
  i nazwisko osoby odpowiedzialnej; telefon, e-mail.
 3. W etapie szkolnym biorą udział wszyscy zainteresowani uczniowie zgłoszonej szkoły.
 4. Etap ten wygrywa uczeń,  który otrzymał najwyższą liczbę punktów z testu (w razie remisu szkoła przeprowadza „dogrywkę” przygotowując pytania we własnym zakresie). Tym samym uczeń przechodzi do etapu diecezjalnego.
 5. Szkoły, w których w etapie szkolnym weźmie udział największa liczba uczniów, podczas etapu diecezjalnego będą reprezentowane przez dwóch uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu.
 6. W etapie  diecezjalnym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają uczniowie
  z najwyższą liczbą punktów zdobytych podczas rozwiązania testu i ewentualnej dogrywki.
 7. Zwycięzcy konkursu – miejsce I, II, III – otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe; siedem kolejnych osób wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

IX. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:

Etap szkolny:

 • Szkolną komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły.
 • Do składu komisji należy powołać trzech nauczycieli, w tym co najmniej jednego nauczyciela religii.
 • Szkoła pocztą elektroniczną (na e-mail wskazany w zgłoszeniu) otrzymuje test (wraz z kluczem odpowiedzi i sposobem punktowania), komisja powiela go we własnym zakresie zgodnie z liczbą uczniów przystępujących do tego etapu.
 • Czas pracy z testem wynosi 45 minut.
 • Komisja sprawdza prace zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez organizatorów.
 • W przypadku remisu komisja organizuje „dogrywkę”, w trakcie której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 1) i do 07.05.2019r.  przesyła go organizatorom pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku, Glinnik 40c, 17-120 Brańsk

Etap diecezjalny:

 • Komisję konkursową powołuje dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku.
 • W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej pięciu nauczycieli (trzech przedstawicieli organizatorów oraz dwóch nauczycieli ze szkół uczestniczących
  w konkursie). Jej pracom przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 • Podczas rozwiązywania testu na sali obecnych jest co najmniej trzech przedstawicieli komisji.
 • Komisja sprawdza prace uczniów zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez organizatorów.
 • W przypadku remisu komisja organizuje „dogrywkę”, w ramach której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Komisja rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych punktów z testu i ewentualnej „dogrywki”.
 • Komisja sporządza szczegółowy protokół.

X. Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • W czasie sprawdzania prac uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału w grach i zabawach integracyjnych.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: 607719414 (osoba do kontaktu: Małgorzata Szpakowska); e-mail: [email protected] Szczegółowe informacje (regulamin; wzór protokołu; wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronie:  www.katecheza.drohiczynska.pl
 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami konkursu podpisanej przez rodziców (załącznik nr 2). Zgodę uczestników etapu diecezjalnego należy przesłać wraz z protokołem.
Harmonogram

20.02.2019r. – Ogłoszenie konkursu

do 10.03.2019r. – Deklaracja uczestnictwa szkół w konkursie

25.03.2019r. – Ogłoszenie listy szkół uczestniczących w konkursie

24.04.2019r. – Przesłanie testu na etap szkolny

25.04.2019r. – Szkolny etap konkursu

do 07.05.2019r. – Przesłanie protokołów z etapu szkolnego

15.05.2018r. – Ogłoszenie listy finalistów

29.05.2019r. – Diecezjalny etap konkursu

do 29.06.2019r. – Podsumowanie konkursu

Patronat

Patronat Honorowy 

J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela

Patronat Medialny

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej

Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

O konkursie
Regulamin
Harmonogram
Patronat
Do pobrania
Podsumowanie

PRZEDSZKOLA

O konkursie

Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przypowieści biblijne”

Cele edukacyjne:

 1. Poznanie Przypowieści Pana Jezusa.
 2. Ukazanie wartości Biblii w życiu chrześcijanina.
 3. Zachęcenie do większego zainteresowania treścią Biblii.
 4. Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
 5. Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci.
 6. Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.
 7. Wyszukiwanie i promocja talentów.

Zaproszenie

Regulamin

I. Tytuł: „Przypowieści biblijne”

II. Organizatorzy:
1. Katolickie Przedszkole Św. Antoniego w Węgrowie
2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
4. Fundacja MATER

III. Cele edukacyjne:
1. Poznanie Przypowieści Pana Jezusa.
2. Ukazanie wartości Biblii w życiu chrześcijanina.
3. Zachęcenie do większego zainteresowania treścią Biblii.
4. Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
5. Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci.
6. Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.
7. Wyszukiwanie i promocja talentów.

IV. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:
Konkurs składa się z dwóch etapów: przedszkolnego i finałowego.

1. Etap przedszkolny:
Etap przedszkolny zakończy się 31.03.2019 r. jednocześnie we wszystkich przedszkolach.
Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
Do drugiego etapu przechodzą po 3 prace z każdej kategorii.
Przedszkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po dokonaniu wyboru, oceny, potwierdzonej protokołem.

2. Etap finałowy:
Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
Organizatorzy przygotowują wystawę prac.
Etap finałowy kończy się uroczystą galą w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 13.05.2019 r. o godz. 12.30.
Podsumowania etapu finałowego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali w dniu finału.

V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:
1. Etap przedszkolny:
Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:
Kategoria I – dzieci trzyletnie,
Kategoria II – dzieci czteroletnie,
Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
Kategoria IV – dzieci sześcioletnie,
Kategoria V – praca z rodziną

2. Etap finałowy:
Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:
Kategoria I – dzieci trzyletnie,
Kategoria II – dzieci czteroletnie,
Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
Kategoria IV – dzieci sześcioletnie,
Kategoria V – praca z rodziną

VI. Literatura stanowiąca pomoc dla nauczyciela: Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza.

VII. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni. Warunki uzyskiwania wyróżnień:
W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.
Prace konkursowe można przysyłać również indywidualnie poza placówką.
Pierwszy etap wygrywają prace dzieci w kategoriach wskazanych w regulaminie, których prace są najlepsze. Tym samym przechodzą do etapu finałowego.
Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.
W etapie finałowym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają dzieci, których prace zostaną uznane za najlepsze.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, III oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

VIII. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:
1. Etap przedszkolny:
Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.
Do składu komisji należy powołać przynajmniej dwóch nauczycieli, zaleca się, aby był wśród nich nauczyciel religii.
Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i do 12.04.2019 r. przesyła go organizatorom wraz z pracami – decyduje data stempla pocztowego.

2. Etap finałowy:
Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.
Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
Prace niesamodzielne przechodzą do kategorii praca z rodziną.
Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

IX. Przepisy końcowe:
Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:
www.przedszkole.klasztorwegrow.pl
www.katecheza.drohiczynska.pl
www.klasztorwegrow.pl
www.podlasie24.pl
Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4) .
Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
Przedszkole dołącza do prac protokół z etapu szkolnego konkursu, który jest jednocześnie zgłoszeniem placówki do udziału w etapie finałowym (załącznik 2).
Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:
Katolickie Przedszkole Św. Antoniego
ul. Kościuszki 27A
07-100 Węgrów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Harmonogram

Etap przedszkolny zakończy się 31.03.2019 r. jednocześnie we wszystkich przedszkolach.

Etap finałowy kończy się uroczystą galą w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 13.05.2019 r. o godz. 12.30.

Patronat

Patronat honorowy:
Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
Wicemarszałek Senatu Maria Koc
Burmistrz Miasta Węgrów Paweł Marchela
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela

Patronat medialny:
Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej
Tygodnik Katolicki Niedziela
Katolickie Radio Podlasie
Podlasie 24.pl

Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY PODSTAWOWE

O konkursie

Konkursu Religijny  „W mocy Bożego Ducha – jestem misjonarzem w moim środowisku”

Cele konkursu:
1. Pomoc w budowaniu osobistej relacji do Osoby Ducha Świętego.
2. Pogłębienie prawdy o Duchu Świętym, który uzdalnia do bycia misjonarzem w swoim
środowisku: w rodzinie, szkole, parafii.
3. Kształtowanie postawy otwartości na obecność i działanie Ducha Świętego, i troska
o wzrost owoców Jego działania w codziennym życiu.
4. Kształtowanie umiejętności plastycznych i literackich.
5. Wyszukiwanie młodych talentów.

Zaproszenie

Regulamin

Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli katechetów z terenu Diecezji Drohiczyńskiej.

2. Konkurs będzie przebiegał w kategoriach:
– kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna;
– kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej:
a) praca plastyczna
b) praca literacka – opowiadanie zgodne z tematem konkursu
– kategoria III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej:
a) praca literacka –opowiadanie zgodne z tematem konkursu
b) prezentacja filmowa odnosząca się do tematu konkursu, cel 2 i 3.
– kategoria III – nauczyciele katecheci – wraz z grupą maksymalnie 3 uczniów opracowanie i udokumentowanie realizacji projektu edukacyjnego obejmującego tematykę konkursu – ( jako dokumentacja zrealizowania projektu: plakat formatu – 70 x 100 lub prezentacja multimedialna z projektu).

3. Praca plastyczna: format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie, przez jednego autora z materiałów trwałych.

4. Praca literacka: czcionka Times New Roman 14, max 1 strona.

5. Prezentacja filmowa – czas do 3 minut, może być z podkładem dźwiękowym.
Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy czytelnie podać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora pracy,
– wiek i klasę autora pracy,
– kategorię,
– nazwę i adres szkoły z numerem telefonu,
– imię i nazwisko uczestnika (zał. nr 2 regulaminu) oraz zgodę rodzica (zał. nr 3 regulaminu).

6. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).

7. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii. W przypadku szkół, gdzie ilość uczniów w danej kategorii wiekowej przekracza 100 – prac może być po 6.

8. Termin składania prac upływa 30 marca 2019r. – decyduje data stempla pocztowego.

9. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (ul. Słoneczna 1, 08-331 Sabnie).

10. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

11. Autorzy najciekawszych prac z każdej kategorii zostaną nagrodzeni.

12. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Podlaskiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły.

13. Wyniki konkursu zostaną podane do 20 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej szkoły zssabnie.pl oraz diecezji. Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie
informacji nagrodzonym uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, aby laureaci przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie.

14. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. H. Mniszek w Sabniach.

Osoby do kontaktu:
Anna Chmiel 506 166 213, Małgorzata Kruza 668 809 477

Harmonogram

Harmonogram realizacji Diecezjalnego Konkursu na Rok Kościelny „W mocy Bożego Ducha – jestem misjonarzem w moim środowisku ”

12.02.2019r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie do szkół w diecezji regulaminów.

do 20.03.2019r. – Etap szkolny konkursu

do 30.03.2019r. – Nadsyłanie prac przez szkoły na etap diecezjalny. Decyduje data stempla pocztowego.

20.04.2019r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych uczniów na etapie diecezjalnym.

10.05.2019r. – Diecezjalny finał w ZS w Sabniach

30.05.2019r. – Podsumowanie konkursu – sprawozdania

Patronat

Honorowy Patronat

J. E. Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska
Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka
Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela

Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY SPECJALNE

O konkursie

Diecezjalny Konkurs „Mój przyjaciel Anioł Stróż”

Cele konkursu:
1. Ukazanie prawdy o tym, że Anioł Stróż jest naszym opiekunem danym nam przez Pana Boga.
2. Kształtowanie postawy wiary w realną pomoc Anioła Stróża.
3. Wychowanie do osobistej modlitwy do Anioła Stróża.
4. Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za pomoc duchowych opiekunów.
5. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.
6. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
7. Integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne

Zaproszenie

Regulamin

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Fundacja MATER

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z województwa podlaskiego i mazowieckiego
 • Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

Kategoria I

Kasy I-III Szkoła podstawowa – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym: Praca plastyczna „Portret mojego Anioła Stróża”

Kategoria II

Klasy IV-VI Szkoły podstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym: Praca plastyczna „Mój Anioł Stróż”

Kategoria III

Klasy VII-VIII Szkoły podstawowej i III gimnazjum- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: Zilustruj okładkę do książki o Aniołach i nadaj jej tytuł

Kategoria IV

Klasy VII-VIII Szkoły podstawowej, III gimnazjum i Szkoła  Przysposabiająca do Pracy- uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: Wykonaj postać swojego Anioła Stróża dowolną techniką

Kategoria V

Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Zawodowa – uczniowie z  Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: Praca w formie modlitwy „Moja rozmowa z Aniołem Stróżem”

 • Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu
 • Format pracy: dowolny, dopuszcza się formę przestrzenną
 • Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 • Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu.
 • Do prac należy dołączyć kartę pracy ucznia według załączonego wzoru (załącznik 2), zgodę na publikacją i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3) oraz klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4).
 • Prace wraz z protokołem z etapu szkolnego (załącznik 1) należy składać do dnia 12.04.2019 osobiście w   Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski    

 • Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 • Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Podlaskiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
 • Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 05.2019 o godz.10.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w  Sokołowie Podlaskim.

 Uwagi organizatorów:

 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność pracy, estetyka oraz oryginalność techniki jaką praca będzie wykonana
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła maksymalnie 6 prac z każdej kategorii.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Biuro organizacyjne:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 257812220

Harmonogram

Harmonogram realizacji Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych „Mój przyjaciel Anioł Stróż”

18.02.2019r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie do szkół w diecezji regulaminów.

do 29.03.2019r. – Etap szkolny konkursu

do 12.04.2019 r. – Etap diecezjalny

26. 04. 2019r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych uczniów na etapie diecezjalnym

14.05.2019r. – Diecezjalny finał

14.06.2019r. – Podsumowanie konkursu – sprawozdania

Patronat

Honorowy Patronat

Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus
Senator RP Waldemar Kraska
Starosta Powiatu Sokołowskiego Elżbieta Sadowska
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum
Parafia Św. Jana Bosko

Do pobrania
Podsumowanie