KONKURSY 2019/2020

NA DZIEŃ PAPIESKI

O konkursie

XIV edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Dekanat Bielski oraz Fundacja Mater zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, którego hasło brzmi w tym roku: „Wstańcie, chodźmy”.

Temat oraz szeroka formuła konkursu nieprzerwanie od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież. Każdego roku uczestnicy z całego świata nadsyłają ponad 1,5 tysiąca prac, a niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla młodego pokolenia, co niewątpliwie jest zasługą rodziców i opiekunów wychowanych w okresie pontyfikatu papieża Polaka. W ciągu dekady w konkursie wzięło udział ponad 21.000 dzieci i młodzieży (w  trzynastej edycji, w 2018 roku nadesłano ponad  1.600 prac z całego kraju oraz Ukrainy, Anglii, Rosji, Irlandii, Litwy).

Konkurs jest adresowany do ludzi młodych, z którymi Jan Paweł II czuł szczególną łączność i bliskość. Biorą w nim udział uczniowie wszystkich poziomów nauczania, włącznie ze szkołami specjalnymi.

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” 
edycja XIV – 2019

I. Organizatorzy

– Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

– Dekanat Bielski

– Fundacja Mater

II. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski i świata.
 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

         – kategoria I:   dzieci przedszkolne

         – kategoria II:  klasy I – III szkoły podstawowej

         – kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

         – kategoria IV:  szkoły ponadgimnazjalne

         – kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”.
 2. Format pracy: A-2, A-3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
  z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę załączoną do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2019 osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10.2019 r. o godz. 13.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

IV. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 8. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 9. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka (edycja XIII – 2018)” jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]
 3. celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,
 4. przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,
 6. uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim

u. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska

tel. kom. +48 509 336 841
e-mail: [email protected]
www.muzeum.bialystok.pl

Harmonogram
 1. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2019 osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)  na adres:
  Muzeum w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 2. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 5. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2019 r. o godz. 13.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.
Patronat

J.E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Do pobrania
Podsumowanie

WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI

O konkursie

Wielkim pragnieniem milionów ludzi na świecie jest dążenie do pokoju. Wojny, to ciągle powracająca udręka w różnych zakątkach Ziemi,  wielki dramat  ludzi, którzy są jej ofiarami i tych, którzy je wszczynają i podtrzymują! Cały świat napełniają morzem krwi i łez. To jest droga donikąd, bo – jak mówił Kardynał Stefan Wyszyński: „Nie można walczyć bez końca, nie można prowadzić wojny totalnej, (…) dlatego, że ona wywołuje reakcję i prowadzi do samozniszczenia”.

Dlaczego więc pomimo wysiłków i starań, ciągle nie ma na świecie pokoju, miłości i jedności? Nasz wychowawca do wolności, próbuje odpowiedzieć na to pytanie, wskazując – w jaki sposób i gdzie rodzi się prawdziwy pokój.

„To nie są tylko slogany i słowa. To jest owoc wielkiej pracy, trudu i wysiłku, z którego powstaje ład i porządek, uznanie go świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie i w sercu. Pokój buduje się przez zachowanie Ewangelii Chrystusowej. Pokój nie jest tylko ozdobnym kwiatem, który rośnie na drzewie, czy sztucznym kwiatem z bibułki i celofanu. Pokój wyrasta z serca człowieka, z tego, co jest w jego duszy. A serce dopiero wtedy rodzi owoce pokoju, gdy żyje Ewangelią Chrystusową”.

 A zatem nienawiść nie uratuje świata. Nie będzie pokoju na świecie i w naszej Ojczyźnie, jeśli nie będzie go w naszych sercach i rodzinach.

Mając na względzie słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Diecezjalnym Konkursie „Wartościowe opowieści”, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się pod hasłem „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.

Regulamin

Odbiorcy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.

Cele konkursu:

 • Pomoc uczniom w odkrywaniu wartości pokoju.
 • Pogłębienie prawdy o odpowiedzialności każdego człowieka za pokój w jego środowisku życia, a także za pokój na całym świecie.
 • Uwrażliwienie uczestników na krzywdę człowieka z powodu braku pokoju na świecie.
 • Kształtowanie postawy gotowości czynienia dobra na rzecz pokoju na świecie, aby świat uczynić pięknym i spokojnym, dobrym i przyjaznym, wolnym i szczęśliwym.
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości literacko – plastycznej uczestników.

Przepisy ogólne konkursu:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Oceny nadesłanych prac literackich i plastycznych dokona Jury powołane przez Organizatora.
 3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
  Klasy I – III
  Klasy IV – VI
  Klasy VII – VIII
 1. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
 2. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 3. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii.
 4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę pracy według wzoru (zał. nr 2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – jest to warunek konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne tylko dla Organizatora.
 5. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
 6. Prace konkursowe uczniów oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2 i 3 należy umieścić w kopercie i przesłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
ul.
Armii Krajowej 6, 08 – 330 Kosów Lacki
z dopiskiem Diecezjalny Konkurs  „Wartościowe opowieści”

 1. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców.
 2. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród.
 3. Termin nadsyłania prac upływa z dniem: 23 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Przepisy dotyczące prac literackich:

 1. Każdy uczestnik może nadesłać wiersz, list lub opowiadanie zgodnie z tematem konkursu.
 2. Opowiadanie może być fikcją literacką. Poza tym zarówno wiersz, jak i opowiadanie powinny zawierać tytuł.
 3. Prace należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstępy 1,5 i wydrukować na kartce formatu A4 (maksymalnie dwie strony tekstu). Na odwrocie pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły i miejscowości).

Przepisy dotyczące prac plastycznych:

 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu.
 2. Pracę należy wykonać w formacie A3, techniką dowolną. Ważne jest, aby praca wykonana była z materiałów trwałych.
 3. Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły i miejscowości)

Terminarz konkursu:

 1. Konkurs trwa od 2 września 2019 r. do 23 października 2019 r.
 2. Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni telefonicznie  do dnia 20 listopada 2019 r.
 3. Diecezjalny finał i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6.

 Uwagi końcowe:

 1. Organizator nie odsyła prac literackich i plastycznych ich Będą one wyeksponowane podczas gali.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.
 3. Koordynatorzy konkursu:
  Agnieszka Steć (tel. 604 295 119)
  Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)
  tel. do szkoły: (25) 787 96 26
  e-mail: [email protected]
Harmonogram
 1. Konkurs trwa od 2 września 2019 r. do 23 października 2019 r.
 2. Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni telefonicznie  do dnia 20 listopada 2019 r.
 3. Diecezjalny finał i wręczenie nagród w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim odbędzie się 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6.
Patronat

Honorowy patronat konkursu:
Ks. Biskup Piotr Sawczuk Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej,
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie  Collegium Joanneum.

Patroni medialni:
Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
„Niedziela Podlaska”,
„Kurier Kosowski”.

Partnerzy :
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim

Do pobrania
Podsumowanie

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

O konkursie

X Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas VII i VIII

Cele edukacyjne:

 • Ukazanie Biblii jako źródła wiary,
 • Poszerzenie wiedzy na temat Ewangelii wg św. Mateusza i Księgi Tobiasza,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną,
 • Wykształcenie nawyku systematycznego czytania Biblii,
 • Zachęta do refleksji nad własnym życiem w świetle wartości biblijnych.

Zaproszenie

Regulamin

Organizator:
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. Por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej; Fundacja Mater

Liczba stopni:
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego

 Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

1. Etap szkolny:

 • Etap szkolny odbędzie się 04.2020r. jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach.
 • Uczniowie rozwiązują test.
 • Test składa się z 40 pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas pracy z testem wynosi 45 minut.
 • W przypadku remisu zostaje zorganizowana „dogrywka”, w czasie której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Do drugiego etapu przechodzi dwóch uczniów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów.
 • Szkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po sprawdzeniu testu.

 2. Etap diecezjalny:

 • Etap diecezjalny odbędzie się w  27.05.2020r. w Szkole Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie (gmina Brańsk).
 • Uczestnicy rozwiązują test.
 • Test składa się z 60 pytań zamkniętych i otwartych.
 • Czas pracy z testem wynosi 75 minut.
 • W przypadku remisu w zakresie trzech pierwszych miejsc, zostaje zorganizowana „dogrywka”.
 • W czasie dogrywki uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Etap wygrywają uczniowie z najwyższą liczbę punktów.
 • Ogłoszenia wyników etapu diecezjalnego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej  gali w dniu finału.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:

Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza (wraz z wprowadzeniem, przypisami
i odniesieniami do słownika)

Etap diecezjalny: Ewangelia wg św. Mateusza oraz Księga Tobiasza wraz
z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika).

W etapie szkolnym wymagana jest znajomość treści w/w ksiąg, natomiast w etapie diecezjalnym również umiejętność ich interpretacji.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Biblia Tysiąclecia, wydanie V

Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni, warunki uzyskiwania wyróżnień:

W konkursie mogą brać udział uczniowie z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.

 1. Szkoły zgłaszają swój udział do 14.03.2020r. pocztą elektroniczną
  – e-mail: sp[email protected] – podając: nazwę szkoły, miejscowość; imię
  i nazwisko osoby odpowiedzialnej; telefon, e-mail.
 2. W etapie szkolnym biorą udział wszyscy zainteresowani uczniowie zgłoszonej szkoły.
 3. Etap ten wygrywa uczeń,  który otrzymał najwyższą liczbę punktów z testu (w razie remisu szkoła przeprowadza „dogrywkę” przygotowując pytania we własnym zakresie).
 4. Szkoły podczas etapu diecezjalnego będą reprezentowane przez dwóch uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu.
 5. W etapie  diecezjalnym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają uczniowie
  z najwyższą liczbą punktów zdobytych podczas rozwiązania testu i ewentualnej dogrywki.
 6. Zwycięzcy konkursu – miejsce I, II, III – otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe; siedem kolejnych osób wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

 Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:

Etap szkolny:

 • Szkolną komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły.
 • Do składu komisji należy powołać trzech nauczycieli, w tym co najmniej jednego nauczyciela religii.
 • Szkoła pocztą elektroniczną (na e-mail wskazany w zgłoszeniu) otrzymuje test (wraz z kluczem odpowiedzi i sposobem punktowania), komisja powiela go we własnym zakresie zgodnie z liczbą uczniów przystępujących do tego etapu.
 • Czas pracy z testem wynosi 45 minut.
 • Komisja sprawdza prace zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez organizatorów.
 • W przypadku remisu komisja organizuje „dogrywkę”, w trakcie której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Komisja sporządza protokół zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1) i do 20.04.2020r.  przesyła go organizatorom pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, Domanowo 19a, 17-120 Brańsk

Etap diecezjalny:

 • Komisję konkursową powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie
 • W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej pięciu nauczycieli (trzech przedstawicieli organizatorów oraz dwóch nauczycieli ze szkół uczestniczących
  w konkursie). Jej pracom przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 • Podczas rozwiązywania testu na sali obecnych jest co najmniej trzech przedstawicieli komisji.
 • Komisja sprawdza prace uczniów zgodnie z kluczem odpowiedzi przygotowanym przez organizatorów.
 • W przypadku remisu komisja organizuje „dogrywkę”, w ramach której uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania.
 • Komisja rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych punktów z testu i ewentualnej „dogrywki”.
 • Komisja sporządza szczegółowy protokół.

 Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • W czasie sprawdzania prac uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału
  w grach i zabawach integracyjnych…
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: p. Anna Rogowska 666 242 890 lub dyr. Ewa Zawadzka 507 581 855; e-mail: [email protected] Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: protokołu; wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronie:  www.katecheza.drohiczynska.pl; https://spdomanowo.edupage.org
 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z potrzebami konkursu podpisanej przez rodziców (załącznik nr 2). Zgodę uczestników etapu diecezjalnego należy przesłać wraz z protokołem.
Harmonogram

Harmonogram Diecezjalnego Konkurs Wiedzy Biblijnej „Spotkania z Biblią” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

10.02.2020r. – Ogłoszenie konkursu

do 14.03.2020r. – Deklaracja uczestnictwa szkół w konkursie

25.03.2020r. – Ogłoszenie listy szkół uczestniczących w konkursie

31.03.2020r. – Przesłanie testu na etap szkolny

02.04.2020r. – Szkolny etap konkursu

do 20.04.2020r. – Przesłanie protokołów z etapu szkolnego

08.05.2020r. – Ogłoszenie listy finalistów

27.05.2020r. – Diecezjalny etap konkursu

do 20.06.2020r. – Podsumowanie konkursu

Patronat

Honorowy patronat:

 • Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk
 • Wójt Gminy Brańsk
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum
Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

PRZEDSZKOLA

O konkursie

Konkurs Plastyczn „Mój ulubiony Święty”

Cele edukacyjne:

 • Zainteresowanie dzieci życiem świętych i błogosławionych.
 • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego na przykładzie Świętych.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
 • Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci.
 • Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.
 • Wyszukiwanie i promocja talentów.

Zaproszenie

Regulamin

Organizatorzy:

 • Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
 • Fundacja MATER

Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

Konkurs składa się z dwóch etapów: przedszkolnego i finałowego.

 1. Etap przedszkolny:
 • Etap przedszkolny zakończy się 31.03.2020 r. jednocześnie we wszystkich przedszkolach.
 • Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
 • Do drugiego etapu przechodzą po 3 prace z każdej kategorii.
 • Przedszkolna komisja konkursowa informuje uczestników tego etapu o ich wynikach niezwłocznie po dokonaniu wyboru, oceny, potwierdzonej protokołem.
 1. Etap finałowy:
 • Etap finałowy konkursu kończy się 08.04.2020 r.
 • Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
 • Organizatorzy przygotowują wystawę prac.
 • Etap finałowy kończy się uroczystą galą w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 13.05.2020 r. o godz. 12.30.
 • Podsumowania etapu finałowego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali w dniu finału.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach:

 1. Etap przedszkolny:

Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w jednej z trzech kategorii:

            Kategoria I – dzieci trzyletnie,

            Kategoria II – dzieci czteroletnie,

            Kategoria III – dzieci pięcioletnie,

            Kategoria IV – dzieci sześcioletnie,

            Kategoria V – praca z  rodziną

 1. Etap finałowy:

Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu dowolną techniką w dowolnym formacie w  jednej z trzech kategorii:

            Kategoria I – dzieci trzyletnie,

            Kategoria II – dzieci czteroletnie,

            Kategoria III – dzieci pięcioletnie,

            Kategoria IV – dzieci sześcioletnie,

            Kategoria V – praca z rodziną

Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych stopni. Warunki uzyskiwania wyróżnień:

 • W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.
 • Prace konkursowe można  przysyłać również indywidualnie poza placówką. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 • Pierwszy etap wygrywają prace dzieci w kategoriach wskazanych w regulaminie, których prace są najlepsze. Tym samym przechodzą do etapu finałowego.
 • W etapie finałowym zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają dzieci, których prace zostaną uznane za najlepsze.
 • Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, III oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach:

 1. Etap przedszkolny:
 • Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.
 • Do składu komisji należy powołać przynajmniej dwóch nauczycieli, zaleca się, aby był wśród nich nauczyciel religii.
 • Komisja sporządza protokół zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i do 08.04.2020 r. przesyła go organizatorom wraz z pracami – decyduje data stempla pocztowego.
 1. Etap finałowy:
 • Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
 • W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.
 • Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 • Prace niesamodzielne przechodzą do kategorii praca z rodziną.
 • Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
 • Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:

www.przedszkole.klasztorwegrow.pl

www.katecheza.drohiczynska.pl

www.klasztorwegrow.pl

www.podlasie24.pl

 • Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4) .
 • Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału                           w konkursie.
 • Przedszkole dołącza do prac protokół z etapu przedszkolnego konkursu, który jest jednocześnie zgłoszeniem placówki do udziału w etapie finałowym (załącznik 2).
 • Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:

Katolickie Przedszkole Św. Antoniego
ul. Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Harmonogram

Harmonogram realizacji Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym  „Mój ulubiony Święty”

10.02.2020r. – Ogłoszenie konkursu i rozesłanie regulaminów.

do 31.03.2020r. – Etap  przedszkolny  konkursu.

do 08.04.2020 r. – Przesyłanie prac na etap  finałowy (decyduje data stempla pocztowego)

27. 04. 2020r.Ogłoszenie listy nagrodzonych  osób w etapie  finałowym.

13.05.2020r. – Gala finałowa – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego w Węgrowie

Patronat

Patronat honorowy:

Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Senator Maria Koc

Burmistrz Miasta Węgrów Paweł  Marchela

Starosta Powiatu Węgrowskiego Ewa Besztak

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela

Patronat medialny:

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej

Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Podlasie 24.pl

Do pobrania
Podsumowanie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt: „Mój ulubiony święty” nie mogło się odbyć w formie gali finałowej w Katolickim Przedszkolu Św. Antoniego w Węgrowie. Nagrody dla laureatów oraz wszystkich uczestników wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną dostarczone do placówek pocztą kurierską w czerwcu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z protokołem rozstrzygnięcia konkursu i przekazanie informacji o wynikach zainteresowanym osobom.

Dziękujemy za patronat nad konkursem: Ordynariuszowi Diecezji Drohiczyńskiej Księdzu Biskupowi Piotrowi Sawczukowi, Senator Pani Marii Koc, Burmistrzowi Miasta Węgrów Panu Pawłowi Marcheli, Staroście Powiatu Węgrowskiego Pani Ewie Besztak, Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu w Warszawie Collegium Joanneum.

Dziękujemy sponsorom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania konkursu.

PROTOKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE

O konkursie

Konkurs religijny „Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii”

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką Eucharystii.
 2. Mobilizowanie uczniów do lektury Pisma Świętego.
 3. Poznanie wiedzy biblijnej w oparciu o teksty Starego i Nowego Testamentu zapowiadające Eucharystię.
 4. Pogłębienie wiedzy biblijnej o ustanowieniu przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii.
 5. Pogłębianie w uczniach duchowości eucharystycznej.
 6. Kształtowanie postawy świadomego i pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
 7. Kształtowanie umiejętności plastycznych i literackich.

Zaproszenie

Regulamin

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli katechetów  z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.
 2. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Konkurs będzie przebiegał następujących kategoriach:

– Kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna;

Kategoria II – klasy IV – VIII szkoły podstawowej

a) praca plastyczna – komiks;
b) praca literacka – wiersz;

Kategoria III – nauczyciele katecheci – scenariusz lekcji / krótka inscenizacja związana z tematem konkursu.

 1. Praca plastyczna w obu kategoriach: format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie przez jednego autora z materiałów trwałych. Prace w kategorii II – oceniane będą z podziałem wiekowy klasy IV-VI, VII – VIII.
 2. Praca literacka: od czterech do ośmiu zwrotek, czcionka Times New Roman 14.
  Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy czytelnie podać następujące informacje:
  imię i nazwisko autora pracy
  wiek i klasę autora pracy
  nazwę i adres szkoły
  imię i nazwisko opiekuna  / w.g zał. Nr 2  i  4
 1. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (zał. nr 3).
 2. Każda szkoła dołącza – protokół – kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 3. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii. W przypadku szkół, w których ilość uczniów w danej kategorii wiekowej przekracza 100 – prac może być 6.
 4. Termin składania prac upływa 04.2020  – decyduje data stempla pocztowego.
 5. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (ul. Słoneczna 1, 08-331 Sabnie).
 6. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 7. Autorzy najciekawszych prac z każdej kategorii zostaną nagrodzeni.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane do 04.2020  na stronie internetowej szkoły zssabnie.pl oraz diecezji. Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, by laureaci przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie.
 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach.
  Osoby do kontaktu:  Anna Chmiel 506 166 213, Małgorzata Kruza 668 809 477
Harmonogram

Harmonogram realizacji Diecezjalnego Konkursu Religijnego „Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii”

10.02.2020r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  regulaminów.

do 27.03.2020r. – Etap  szkolny  konkursu.

do 03.04.2020r. – Nadsyłanie prac przez szkoły na etap diecezjalny. Decyduje data stempla pocztowego.

21.04. 2020r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów w etapie  diecezjalnym.

07.05.2020r. – Gala finałowa w Zespole Szkół w Sabniach. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.

do 07.06.2020r. – Sprawozdanie z realizacji konkursu.

Patronat

Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka

Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela

Do pobrania
Podsumowanie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną podsumowanie Diecezjalnego Konkursu religijnego „Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii” nie mogło się odbyć w formie gali finałowej w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach. Nagrody dla laureatów wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną dostarczone do placówek w czerwcu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z protokołem rozstrzygnięcia konkursu i przekazanie informacji o wynikach zainteresowanym osobom.

Dziękujemy za patronat nad konkursem: Ordynariuszowi Diecezji Drohiczyńskiej Księdzu Biskupowi Piotrowi Sawczukowi, Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty Aurelii Michałowskiej, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty Beacie Pietruszce, Wójtowi Gminy Sabnie Ireneuszowi Piotrowi Wyszyńskiemu, Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu w Warszawie Collegium Joanneum.

Dziękujemy sponsorom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania konkursu.

  Podsumowanie

SZKOŁY SPECJALNE

O konkursie

Diecezjalny Konkursu dla uczniów szkół specjalnych „Bóg jest naszym Ojcem”

Cele konkursu:

 1. Ukazanie prawdy o tym, że Bóg jest kochającym Ojcem, który troszczy się o wszystkich ludzi.
 2. Pogłębienie prawdy, że świat jest darem podarowanym przez Pana Boga człowiekowi.
 3. Kształtowanie postawy wdzięczności Panu Bogu za jego dary i obecność w naszym życiu.
 4. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.
 5. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów.
 6. Integracja rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną

Zaproszenie

Regulamin

Zasady konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

 • Szkoła podstawowa kl I-V (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym) – Praca plastyczna
 • Szkoła podstawowa kl VI-VIII( uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – Zaprojektuj okładkę modlitewnika i nadaj jej tytuł
 • Szkoła podstawowa kl VI-VIII, Szkoła Przysposabiająca do Pracy (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) – Wykonaj plakat: Bóg naszym Ojcem
 • Szkoła Branżowa I stopnia (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – Moja rozmowa z Bogiem Ojcem

Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu

Format pracy: dowolny, dopuszcza się formę przestrzenną

Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu.

Do prac należy dołączyć kartę pracy ucznia według załączonego wzoru (załącznik 2), zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 3) oraz klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4).

Prace wraz z protokołem z etapu szkolnego (załącznik 1) należy składać do dnia 22.03.2020 r. osobiście w   Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Podlaskiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 14.05.2020 o godz.10.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w  Sokołowie Podlaskim.

 Uwagi organizatorów:

 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność pracy, estetyka oraz oryginalność techniki jaką praca będzie wykonana
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła maksymalnie 6 prac z każdej kategorii.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Biuro organizacyjne:
Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 257812220

Harmonogram

10.02.2020r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  regulaminów.

do 22.03.2020r. – Etap  szkolny  konkursu.

do 15.04.2020 r. – Etap  diecezjalny.

27. 04. 2020r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów w etapie  diecezjalnym.

14.05.2020r. – Gala finałowa – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.

do 14.06.2020r. – Sprawozdanie z realizacji konkursu.

Patronat

Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Senator RP Waldemar Kraska

Starosta Sokołowski Elżbieta Sadowska

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Parafia Św. Jana Bosko

Do pobrania
Podsumowanie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną podsumowanie Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych „Bóg jest naszym Ojcem” nie będzie miało charakteru gali finałowej, która odbywała się zawsze w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Nagrody dla laureatów oraz wszystkich uczestników wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną dostarczone do placówek pocztą kurierską w czerwcu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z protokołem rozstrzygnięcia konkursu i przekazanie informacji o wynikach zainteresowanym osobom.

Protokół