KONKURSY 2020/2021

NA DZIEŃ PAPIESKI 2020

O konkursie

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” WRACA!

W nowej formule!

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla upamiętnienia świętego Jana Pawła II. W maju obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Ważnych rocznic związanych z osobą Ojca Świętego jest więcej. Już teraz czekamy na październik i XX Dzień Papieski, a także na kolejną XV edycję międzynarodowego konkursu plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”.

Mimo przedłużającego się stanu epidemii, mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” postanowili nie rezygnować z Konkursu, a jedynie zmienić jego formułę. Po raz pierwszy prosimy o przesyłanie prac drogą elektroniczną. Liczymy, że ta zmiana nie wpłynie na zainteresowanie konkursem i jak co roku dzieci i młodzież chętnie sięgną po farby i kredki, tworząc prace inspirowane hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus”. Na prace czekamy do 20 września 2020 r.

Regulamin

Organizatorzy:

– Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
– Dekanat Bielski
– Fundacja Mater

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.
 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

– kategoria I:   dzieci przedszkolne
– kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
– kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
– kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych
– kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XX Dnia Papieskiego  “Totus Tuus” (Cały Twój).
 2. Format pracy: dowolny.
 3. Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek).
 4. Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do dnia  20 IX 2020 r. na adres: [email protected].
 5. Praca powinna być zeskanowana w jakości umożliwiającej druk (min. 300 dpi).
 6. Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o jednolite oświetlenie fotografowanej pracy, o maksymalne wypełnienie kadru fotografowaną pracą, o prostopadłe ustawienie obiektywu względem fotografowanej pracy, o rozdzielczość fotografii min. 300 dpi. Minimalna długość krótszego boku fotografowanej pracy powinna wynosić 3000 pikseli.
 7. Dopuszczalny format pliku: jpg (dowolny rodzaj), pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB (megabajtów).
 8. W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.
 9. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 10. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę , a nagrody drogą pocztową.
 11. Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 r.

Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 3. Prace konkursowe przesłane elektronicznie przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania  i publikowania prac.
 7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 8. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (edycja XV – 2020) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul.Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841

Harmonogram
 1. Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do dnia  20 IX 2020 r. na adres: [email protected]
 2. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę, a nagrody drogą pocztową.
 4. Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 r.
Patronat

J. E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego  Artur Kosicki

Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

Do pobrania
Podsumowanie

WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI

O konkursie

Czym dla człowieka jest wolność?

Wolność, to przede wszystkim przejaw  naszego człowieczeństwa. Bez niej  nie byłoby możliwe żadne postępowanie moralne, gdyż  to właśnie ono zakłada świadomość i wolną wolę, którą obdarował nas Bóg.

Dzięki niej możemy samodzielnie podejmować decyzje. To  od nas zależy, czy zgodzimy się na złe traktowanie oraz czy będziemy podporządkowani czyjejś woli. Możemy z pokorą przyjąć to, co jest nam  narzucone i żyć w niewoli lub walczyć i być wolnym.

Wolność jest w człowieku, a człowiek przecież jest wolnością. Każdy samodzielnie musi wybrać drogę, którą chce podążać i żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo przecież „Wolność jest w nas”.

Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu „Wartościowe opowieści”
pod hasłem:
„Wolność jest w nas”

Organizatorzy konkursu:

 1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
 2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
 3. Fundacja MATER.

Honorowy patronat konkursu:

 1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
 4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Patroni medialni:

 1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
 2. „Niedziela Podlaska”,
 3. „Kurier Kosowski”.

Partnerzy :

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim

Odbiorcy konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.

Cele konkursu:

 • Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia.
 • Pogłębienie prawdy o wolności, jako jednej z ważniejszych wartości w życiu człowieka.
 • Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z nałogami, które odbierają ludziom wolność.
 • Pogłębienie prawdy o odpowiedzialności każdego człowieka za życie swoje i innych.
 • Kształtowanie postawy gotowości czynienia dobra i poświecenia się dla ratowania życia i godności osób zniewolonych wewnętrznie i zewnętrznie.
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków literackich, plastycznych i i multimedialnych.

 Przepisy ogólne konkursu:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Oceny nadesłanych prac literackich,  plastycznych i filmowych  dokona Jury powołane przez Organizatora.
 3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 • Klasy I – III (praca plastyczna)
 • Klasy IV – VI (praca literacka – wiersz, list)
 • Klasy VII – VIII (praca literacka – wiersz, rozprawka, film)
 1. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
 2. Każda szkoła dołącza w formie skanu kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 3. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii.
 4. Do pracy należy dołączyć skany: wypełnionej i podpisanej karty pracy według wzoru (zał. nr 2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych –  jest to warunek konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne tylko dla Organizatora.
 5. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
 6. Prace konkursowe uczniów oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2 i 3 należy przesłać na adres mailowy Organizatora, podany poniżej w szczegółowych przepisach Konkursu.
 7. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców.
 8. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród.
 9. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 października 2020 r.

Przepisy dotyczące prac literackich:

 1. Każdy uczestnik może przesłać w formie elektronicznej pracę literacką zgodnie z kategorią wiekową  i tematem konkursu.

Tematy:

 • Wiersz :

„Wolność jest w nas”  ( klasy IV –VI, VII – VIII)

 • List:

 Napisz list do uwięzionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym przedstawisz, jak ważną wartością dla naszego narodu jest wolność i dążenie do niej oraz nadzieja, jaką daje nam postawa Prymasa Tysiąclecia. ( klasy IV – VI)

 • Rozprawka :

Odwołując się do głównego tematu konkursu oraz do nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc również pod uwagę czas jego internowania, rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, że „Wolność  jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka”. ( klasy VII – VIII)

 1. Prace należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstępy 1,5. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić: imię, nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły i miejscowości.
 2. Prace należy przesłać na adres mailowy Organizatora [email protected] wraz z załącznikami:1, 2. i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące prac plastycznych (klasy I – III):

 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu: „Jestem człowiekiem wolnym, więc nałogom mówię NIE!”.
 2. Pracę (wraz z metryczką ucznia umieszczoną w lewym górnym rogu pracy) należy sfotografować i przesłać na adres mailowy Organizatora [email protected] wraz z załącznikami:1, 2. i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące filmu:

 1. Każdy uczestnik może nagrać jeden filmik zgodny z tematem konkursu „Wolność jest w nas”.
 2. Czas emisji filmu nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Nadesłane filmy powinny mieć pozytywny przekaz i nie mogą zawierać drastycznych zdjęć ani opisów.
 4. Filmiki powinny być nagrane telefonem komórkowym i przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] wraz z załącznikami: 1,2 i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Terminarz konkursu:

 1. Konkurs trwa od 07 września 2020 r. do 30 października 2020 r.
 2. Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni telefonicznie     do dnia  18  listopada 2020 r.
 3. Podsumowanie konkursu w formie nagranego przez Organizatora filmu, a także przesłanie zwycięzcom i laureatom pocztą: dyplomów, nagród, podziękowań i nagranej na płytę CD relacji, odbędzie się 26 listopada 2020 r.

 Uwagi końcowe:

 1. Organizator nie odsyła prac literackich, plastycznych i multimedialnych ich Będą one wyeksponowane i zaprezentowane w formie on-line.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.
 3. Koordynatorzy konkursu:
  Agnieszka Steć (tel. 604 295 119)
  Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)
  Tel. do szkoły: (25) 787 96 26
Harmonogram

07.09.2020r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  w diecezji  regulaminów.

Do 30.10.2020r. – Nadsyłanie  prac  przez  szkoły  na  etap  diecezjalny.

Do 18.11.2020r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów na etapie  diecezjalnym.

26.11.2020r. – Podsumowanie Konkursu.

15.12.2020r. – Sprawozdanie z realizacji konkursu.

Patronat

Honorowy patronat konkursu:

 1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
 4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Patroni medialni:

 1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
 2. „Niedziela Podlaska”,
 3. „Kurier Kosowski”.
Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

PRZEDSZKOLA

O konkursie

Konkurs Plastyczny „Święta Rodzina”

Cele edukacyjne:

 • Zainteresowanie dzieci życiem Św. Rodziny.
 • Poznanie zależności rodzinnych na wzór Jezusa Chrystusa, który był posłuszny swojej Matce Maryi i opiekunowi Św. Józefowi.
 • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego na przykładzie Św. Rodziny.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
 • Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci.
 • Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.
 • Wyszukiwanie i promocja talentów.

Zaproszenie

Regulamin

Organizatorzy:

 • Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
 • Fundacja MATER

Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

 • Do konkursu mogą przystąpić dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych ( grupy „0” ) w szkołach podstawowych oraz dzieci z rodzicami w kategorii „V”.
 • Prace plastyczne przedstawiają ujęcie tematu dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
 • Każda placówka może przygotować po 3 prace z każdej kategorii.
 • Prace konkursowe można przesyłać również indywidualnie poza placówką. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 • Organizator przygotowuje wystawę prac wyłonionych z konkursu.
 • Podsumowanie konkursu dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali finałowej.
 • Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wręczenie nagród odbywać się będzie podczas uroczystej gali w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 13.05.2021 r. o godz. 12.30. Jeżeli gala finałowa się nie odbędzie nagrody zostaną wysłane pocztą.
 • Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
 • Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

Tryb pracy komisji konkursowej:

 • Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
 • W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.3.
 • Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 • Prace niesamodzielne przechodzą do kategorii praca z rodziną.
 • Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
 • Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:

– www.przedszkole.klasztorwegrow.pl

www.katecheza.drohiczynska.pl

www.klasztorwegrow.pl

 • Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4) .
 • Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
 • Przedszkole dołącza do prac protokół z etapu przedszkolnego konkursu, który jest jednocześnie zgłoszeniem placówki do udziału w etapie finałowym (załącznik 2).
 • Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:

Katolickie Przedszkole Św. Antoniego
ul. Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Harmonogram

17. 02. 2021 r. – Ogłoszenie konkursu i rozesłanie regulaminów.

15. 04. 2021 r. – Przesyłanie prac na etap  finałowy (decyduje data stempla pocztowego).

07. 05. 2021 r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  osób.

13. 05. 2021 r. – Gala finałowa – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego w Węgrowie

Patronat

Patronat honorowy:

Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Senator Maria Koc

Burmistrz Miasta Węgrów Paweł  Marchela

Starosta Powiatu Węgrowskiego Ewa Besztak

Akademia Katolicka w Warszawie

Patronat medialny:

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej

Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Do pobrania
ProtokółPodsumowanie

SZKOŁY PODSTAWOWE

O konkursie

Diecezjalny Konkurs Religijny „Moje spotkanie z Jezusem podczas niedzielnej Mszy świętej”

Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką Eucharystii.
 2. Przypomnienie o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej.
 3. Przypomnienie o sposobach obecności Chrystusa w liturgii (wspólnota, przewodniczący liturgii, Słowo Boże, Najświętszy Sakrament).
 4. Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa we Mszy Świętej.
 5. Motywowanie do udziału w niedzielnej Mszy Świętej.
 6. Kształtowanie umiejętności wyrażania osobistych przeżyć o charakterze
 7. Promocja talentów plastycznych oraz literackich.
Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu Religijnego
Moje spotkanie z Jezusem podczas niedzielnej Mszy świętej

 Organizatorzy:

– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

– Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach

– Fundacja MATER

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli katechetów z terenu Diecezji Drohiczyńskiej.
 1. Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

Kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna,

Kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej
a) praca plastyczna,- plakat informujący o dowolnie wybranej uroczystości kościelnej
b) praca literacka – zaproszenie – zaproszenie na niedzielną Mszę świętą z podaniem dwóch argumentów zachęcających do uczestnictwa. Napisane na złożonej kartce formatu A4. Treść zaproszenia umieszczona w środku, natomiast na stronie zewnętrznej – element graficzny nawiązujący do tematu konkursu.

Kategoria III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej
a) praca plastyczna,- plakat informujący o dowolnie wybranej uroczystości kościelnej
b) praca literacka – opis przeżyć związanych z uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii.

Kategoria IV– nauczyciele katecheci – scenariusz lekcji religii.- z wykorzystaniem interaktywnego quizu, gry, puzzli,  itp.

 1. Praca plastyczna w obu kategoriach: format A3, technika dowolna, wykonana samodzielnie przez jednego autora z materiałów trwałych.
 2. Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy czytelnie podać następujące informacje:

imię i nazwisko autora pracy
wiek i klasę autora pracy
nazwę i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna  – (zał. nr 3).

 1. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (zał. nr 2).
 2. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 3. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii. W przypadku szkół, w których ilość uczniów w danej kategorii wiekowej przekracza 100 – prac może być 6.
 4. Termin składania prac upływa 31 marca 2021 – decyduje data stempla pocztowego.
 5. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (ul. Słoneczna 1, 08-331 Sabnie). W sytuacji  ograniczeń wynikających z pandemi – przesłać na adres  – [email protected] skan pracy plastycznej, literackiej.
 6. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 7. Autorzy najciekawszych prac z każdej kategorii zostaną nagrodzeni.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane do 27 kwietnia 2021  na stronie internetowej szkoły  pl  oraz diecezji. Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, by laureaci przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie.
 9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach.

Osoby do kontaktu:
Anna Chmiel – 506166213
Małgorzata Kruza  668809477

Harmonogram

15.02.2021 – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  w diecezji  regulaminów.

do 31.03.2021 – Etap  szkolny  konkursu

do 9.04.2021 – Nadsyłanie  prac  przez  szkoły  na  etap  diecezjalny. Decyduje  data stempla  pocztowego.

27.04.2021r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów na etapie  diecezjalnym

18.05.2021r. – Diecezjalny   finał

30.05.2021r. – Podsumowanie  konkursu – sprawozdania

Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY SPECJALNE

O konkursie

Diecezjalny Konkursu dla uczniów szkół specjalnych „Święta Rodzina wzorem dla mojej rodziny”

Cele konkursu:

 • Ukazanie Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania i przykładu nawiązywania właściwych relacji w rodzinie.
 • Uświadomienie prawdy, że rodzina jest darem Boga
 • Pogłębienie prawdy, że wzajemna miłość w rodzinie jest źródłem szczęścia.
 • Wychowanie do miłości i wdzięczności wobec Boga i rodziców.
 • Kształtowanie postawy dbałości o rodzinę .
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów.
 • Integracja rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.
Regulamin

Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno- Wychowawczych z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

 • Szkoła podstawowa kl. I-IV (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym)
  Portret Świętej Rodziny lub W czym moja rodzina naśladuje Św. Rodzinę (historyjka obrazkowa – jeden dzień z życia mojej rodziny).
 • Szkoła podstawowa kl. V-VIII (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
  Zaprojektuj kartę pocztową ze Świętą Rodziną z życzeniami dla swojej rodziny.
 • Szkoła podstawowa kl. V-VIII (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)
  Zilustruj jeden z życia Świętej Rodziny
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)
  Narysuj lub Zaprojektuj mieszkanie Świętej Rodziny(praca plastyczna lub przestrzenna)
 • Szkoła Branżowa I stopnia (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
  Napisz  w formie listu- Święta Rodzina wzorem dla mnie (Wzorując się na Św. Rodzinie napisz jaką rodzinę chciałbyś/chciałabyś założyć w przyszłości)

Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu.

Format pracy: dowolny, dopuszcza się formę przestrzenną.

Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną do regulaminu.

Do prac należy dołączyć kartę pracy ucznia według załączonego wzoru (załącznik 2), zgodę (załącznik 3).

Prace wraz z protokołem z etapu szkolnego (załącznik 1) należy składać do dnia 14.04.2021 r. osobiście w   Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 12.05.2021 o godz.10.00  w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w  Sokołowie Podlaskim.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:

 • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski,
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
  Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,
 • Fundacja MATERul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.

Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim dostępny jest pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia i nazwiska, szkoły oraz klasy, do której uczęszcza, imienia i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także imienia i nazwiska opiekuna uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim oraz na jego stronie internetowej.

Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pełnoletnim uczestnikom konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – ich rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Uwagi organizatorów:

 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność pracy, estetyka oraz oryginalność techniki jaką praca będzie wykonana
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła maksymalnie 6 prac z każdej kategorii.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Biuro organizacyjne:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 257812220

Harmonogram

01.02.2021 r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  regulaminów.

do 31.03.2021 r. – Etap  szkolny  konkursu.

do 14.04.2021 r. – Etap  diecezjalny.

23. 04. 2021 r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów w etapie  diecezjalnym.

12.05.2021 r. – Diecezjalny   finał.

15.06.2021 r. – Podsumowanie  konkursu – sprawozdania.

Patronat

Honorowy patronat konkursu:

Biskup Drohiczyński J. E. Piotr Sawczuk

Senator RP Waldemar Kraska

Starosta Powiatu Sokołowskiego Elżbieta Sadowska

Akademia Katolicka w Warszawie

Parafia Św. Jana Bosko

Do pobrania
Podsumowanie