KONKURSY 2020/2021

NA DZIEŃ PAPIESKI 2020

O konkursie

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” WRACA!

W nowej formule!

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla upamiętnienia świętego Jana Pawła II. W maju obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Ważnych rocznic związanych z osobą Ojca Świętego jest więcej. Już teraz czekamy na październik i XX Dzień Papieski, a także na kolejną XV edycję międzynarodowego konkursu plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”.

Mimo przedłużającego się stanu epidemii, mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” postanowili nie rezygnować z Konkursu, a jedynie zmienić jego formułę. Po raz pierwszy prosimy o przesyłanie prac drogą elektroniczną. Liczymy, że ta zmiana nie wpłynie na zainteresowanie konkursem i jak co roku dzieci i młodzież chętnie sięgną po farby i kredki, tworząc prace inspirowane hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus”. Na prace czekamy do 20 września 2020 r.

Regulamin

Organizatorzy:

– Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
– Dekanat Bielski
– Fundacja Mater

Cele konkursu:

  1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
  2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
  3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
  4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.
  2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

– kategoria I:   dzieci przedszkolne
– kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
– kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
– kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół ponadpodstawowych
– kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych

  1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XX Dnia Papieskiego  “Totus Tuus” (Cały Twój).
  2. Format pracy: dowolny.
  3. Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek).
  4. Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do dnia  20 IX 2020 r. na adres: [email protected].
  5. Praca powinna być zeskanowana w jakości umożliwiającej druk (min. 300 dpi).
  6. Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o jednolite oświetlenie fotografowanej pracy, o maksymalne wypełnienie kadru fotografowaną pracą, o prostopadłe ustawienie obiektywu względem fotografowanej pracy, o rozdzielczość fotografii min. 300 dpi. Minimalna długość krótszego boku fotografowanej pracy powinna wynosić 3000 pikseli.
  7. Dopuszczalny format pliku: jpg (dowolny rodzaj), pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB (megabajtów).
  8. W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.
  9. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
  10. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę , a nagrody drogą pocztową.
  11. Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.
  12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 r.

Uwagi organizatorów:

  1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
  2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
  3. Prace konkursowe przesłane elektronicznie przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
  5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
  6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania  i publikowania prac.
  7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
  8. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
  9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (edycja XV – 2020) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b, jako zgoda na uczestnictwo w konkursie,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul.Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841

Harmonogram
  1. Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do dnia  20 IX 2020 r. na adres: [email protected]
  2. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
  3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę, a nagrody drogą pocztową.
  4. Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 r.
Patronat

J. E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski

Marszałek Województwa Podlaskiego  Artur Kosicki

Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

Do pobrania
Podsumowanie

WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI

O konkursie

Czym dla człowieka jest wolność?

Wolność, to przede wszystkim przejaw  naszego człowieczeństwa. Bez niej  nie byłoby możliwe żadne postępowanie moralne, gdyż  to właśnie ono zakłada świadomość i wolną wolę, którą obdarował nas Bóg.

Dzięki niej możemy samodzielnie podejmować decyzje. To  od nas zależy, czy zgodzimy się na złe traktowanie oraz czy będziemy podporządkowani czyjejś woli. Możemy z pokorą przyjąć to, co jest nam  narzucone i żyć w niewoli lub walczyć i być wolnym.

Wolność jest w człowieku, a człowiek przecież jest wolnością. Każdy samodzielnie musi wybrać drogę, którą chce podążać i żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo przecież „Wolność jest w nas”.

Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu „Wartościowe opowieści”
pod hasłem:
„Wolność jest w nas”

Organizatorzy konkursu:

  1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
  2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
  3. Fundacja MATER.

Honorowy patronat konkursu:

  1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
  2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
  4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Patroni medialni:

  1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
  2. „Niedziela Podlaska”,
  3. „Kurier Kosowski”.

Partnerzy :

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim

Odbiorcy konkursu:

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.

Cele konkursu:

  • Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  • Kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia.
  • Pogłębienie prawdy o wolności, jako jednej z ważniejszych wartości w życiu człowieka.
  • Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z nałogami, które odbierają ludziom wolność.
  • Pogłębienie prawdy o odpowiedzialności każdego człowieka za życie swoje i innych.
  • Kształtowanie postawy gotowości czynienia dobra i poświecenia się dla ratowania życia i godności osób zniewolonych wewnętrznie i zewnętrznie.
  • Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków literackich, plastycznych i i multimedialnych.

 Przepisy ogólne konkursu:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  2. Oceny nadesłanych prac literackich,  plastycznych i filmowych  dokona Jury powołane przez Organizatora.
  3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  • Klasy I – III (praca plastyczna)
  • Klasy IV – VI (praca literacka – wiersz, list)
  • Klasy VII – VIII (praca literacka – wiersz, rozprawka, film)
  1. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
  2. Każda szkoła dołącza w formie skanu kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
  3. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii.
  4. Do pracy należy dołączyć skany: wypełnionej i podpisanej karty pracy według wzoru (zał. nr 2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych –  jest to warunek konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne tylko dla Organizatora.
  5. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
  6. Prace konkursowe uczniów oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2 i 3 należy przesłać na adres mailowy Organizatora, podany poniżej w szczegółowych przepisach Konkursu.
  7. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców.
  8. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród.
  9. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 października 2020 r.

Przepisy dotyczące prac literackich:

  1. Każdy uczestnik może przesłać w formie elektronicznej pracę literacką zgodnie z kategorią wiekową  i tematem konkursu.

Tematy:

  • Wiersz :

„Wolność jest w nas”  ( klasy IV –VI, VII – VIII)

  • List:

 Napisz list do uwięzionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym przedstawisz, jak ważną wartością dla naszego narodu jest wolność i dążenie do niej oraz nadzieja, jaką daje nam postawa Prymasa Tysiąclecia. ( klasy IV – VI)

  • Rozprawka :

Odwołując się do głównego tematu konkursu oraz do nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biorąc również pod uwagę czas jego internowania, rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, że „Wolność  jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka”. ( klasy VII – VIII)

  1. Prace należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstępy 1,5. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić: imię, nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły i miejscowości.
  2. Prace należy przesłać na adres mailowy Organizatora [email protected] wraz z załącznikami:1, 2. i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące prac plastycznych (klasy I – III):

  1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu: „Jestem człowiekiem wolnym, więc nałogom mówię NIE!”.
  2. Pracę (wraz z metryczką ucznia umieszczoną w lewym górnym rogu pracy) należy sfotografować i przesłać na adres mailowy Organizatora [email protected] wraz z załącznikami:1, 2. i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące filmu:

  1. Każdy uczestnik może nagrać jeden filmik zgodny z tematem konkursu „Wolność jest w nas”.
  2. Czas emisji filmu nie może przekroczyć 5 minut.
  3. Nadesłane filmy powinny mieć pozytywny przekaz i nie mogą zawierać drastycznych zdjęć ani opisów.
  4. Filmiki powinny być nagrane telefonem komórkowym i przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] wraz z załącznikami: 1,2 i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Terminarz konkursu:

  1. Konkurs trwa od 07 września 2020 r. do 30 października 2020 r.
  2. Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni telefonicznie     do dnia  18  listopada 2020 r.
  3. Podsumowanie konkursu w formie nagranego przez Organizatora filmu, a także przesłanie zwycięzcom i laureatom pocztą: dyplomów, nagród, podziękowań i nagranej na płytę CD relacji, odbędzie się 26 listopada 2020 r.

 Uwagi końcowe:

  1. Organizator nie odsyła prac literackich, plastycznych i multimedialnych ich Będą one wyeksponowane i zaprezentowane w formie on-line.
  2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.
  3. Koordynatorzy konkursu:
    Agnieszka Steć (tel. 604 295 119)
    Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)
    Tel. do szkoły: (25) 787 96 26
Harmonogram

07.09.2020r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  w diecezji  regulaminów.

Do 30.10.2020r. – Nadsyłanie  prac  przez  szkoły  na  etap  diecezjalny.

Do 18.11.2020r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów na etapie  diecezjalnym.

26.11.2020r. – Podsumowanie Konkursu.

15.12.2020r. – Sprawozdanie z realizacji konkursu.

Patronat

Honorowy patronat konkursu:

  1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
  2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
  4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Joanneum

Patroni medialni:

  1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
  2. „Niedziela Podlaska”,
  3. „Kurier Kosowski”.
Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ