KONKURSY 2021/2022

NA DZIEŃ PAPIESKI 2021

O konkursie

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA”
(edycja XVI – 2021)
w ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Fundacja Mater i Dekanat Bielski mają przyjemność ogłosić XVI edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” w ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego.

Od początku istnienia Konkurs przyciąga rzesze młodych ludzi. W ciągu 15 lat wzięło w nim udział ponad 20 000 dzieci i młodzieży z Polski oraz najdalszych zakątków świata, w tym m. in. z Australii, Chin, Hongkongu, USA, Włoch. Tak duża liczba prac świadczy o tym, iż dziedzictwo Papieża Polaka jest bliskie kolejnym pokoleniom ludzi, niezależnie od szerokości geograficznej i warto kontynuować przedsięwzięcie jakim jest Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

Rokrocznie tematem konkursu jest hasło Dnia Papieskiego ogłaszanego na dany rok przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku mottem będą jedne z pierwszych słów Papieża, którymi zwrócił się do wiernych – „Nie lękajcie się”, wypowiedziane w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu. W dobie pandemii nabierają one nowego znaczenia. Żyjąc w nieustannym lęku przed śmiercią, chorobą czy utratą pracy, z licznymi obostrzeniami sanitarnymi, w dystansie do innych, zmagamy się z własnymi słabościami. Tegoroczne hasło „Nie lękajcie się” daje nadzieję, podnosi na duchu i niesie przesłanie, że nie musimy być sami w tych trudnych czasach. Przez organizację tegorocznej edycji te pokrzepiające słowa wysłać w świat, podnosząc na duchu wszystkich, którzy tego potrzebują, dzieci, rodziców, całe rodziny.

Serdecznie zapraszamy młodych twórców do udziału, a rodziców, katechetów i nauczycieli prosimy o rozpowszechnienie Konkursu wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
 „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
 W OCZACH DZIECKA”
(edycja XVI – 2021)
w ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego

Organizatorzy

 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Dekanat Bielski
 • Fundacja Mater

Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 1. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.
 1. Niniejszy konkurs odbędzie się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEiN.
 1. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
 • kategoria I:   dzieci przedszkolne
 • kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 • kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
 • kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół   ponadpodstawowych
 • kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XXI Dnia Papieskiego  “Nie lękajcie się!”.
 2. Format pracy: A2, A3.
 3. Technika wykonania dowolna płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa .
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną „stopkę” załączoną
  do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 30 IX 2021 osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaski
ul.
Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski

 1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.
 2. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni (w tym: książki, materiały plastyczne, gry itp.).
 3. Wybrane prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim oraz folderze pokonkursowym.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
  22 X 2021 r. o godz. 00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.
 5. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych i wyróżnionych na uroczystości dyplomy oraz nagrody w miarę możliwości wysłane zostaną drogą pocztową.

Uwagi Organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 8. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (edycja XVI – 2021) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]
 • celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,
 • przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c i f,
 • ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,
 • uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841
lub Kierownik: 503 981 101

Patroni medialni:

Niedziela Podlaska
TVP Białystok
Radio Białystok
Radio Jard
Kurier Poranny
bielsk.eu

Harmonogram
 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 30 IX 2021 osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
  Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaski
  ul.
  Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 X 2021 r. o godz. 12.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.
Patronat

Honorowi Patroni

 • J. E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk,
 • Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • Akademia Katolicka w Warszawie,
 • Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński,
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki,
 • Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,
 • Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski,
 • Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka

Patroni medialni:

 • Niedziela Podlaska
 • TVP Białystok
 • Radio Białystok
 • Radio Jard
 • Kurier Poranny
 • bielsk.eu
Do pobrania
Podsumowanie

WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI

O konkursie

Czym dla nas jest rodzina?

To przede wszystkim wspólnota, na którą składają się rodzice, a więc mama, tata oraz dzieci. To podstawowa grupa społeczna, dzięki której kultywowane są poglądy, postawy, wzory i zachowania.

Mając na względzie nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wiemy, że: „Człowiek ma wszczepione przez Boga dążenie do życia rodzinnego”.

To właśnie On, nasz Wielki Polak, w swoich przemówieniach kreślił jasny i przejrzysty obraz rodziny. Wiedział, że bez niej, nie ma mowy o rozwoju narodu.

Zwraca się do nas zatem z ciągle aktualnym apelem: „Mamy mieć świadomość rodzinności nie tylko w naszym domu, gdzie żyje ojciec, matka i dzieci. To jest rodzina niewątpliwie, to najbardziej podstawowa komórka życia społecznego. Bez rodziny nie ma narodu, tak jak bez narodu trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. W rodzinie rodzi się naród i wychowuje się poczucie ładu społecznego”.

Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu
„Wartościowe opowieści. Rodzina moją pierwszą szkołą miłości”

Organizatorzy konkursu:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,

2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,

3. Fundacja MATER.

Partnerzy :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim

Odbiorcy konkursu:

 • Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i spoza niej.

Cele konkursu:

 • Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia.
 • Zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu.
 • Podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka.
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków literackich, plastycznych i multimedialnych.

 Przepisy ogólne konkursu:

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Niniejszy konkurs odbędzie się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ.

3. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

4. Oceny nadesłanych prac literackich,  plastycznych i filmowych  dokona Jury powołane przez Organizatora.

5. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

 • Klasy I – III (praca plastyczna)
 • Klasy IV – VI ( komiks,  opowiadanie)
 • Klasy VII – VIII (wiersz, film)

6. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora,  a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

7. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).

8. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii.

9. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę pracy według wzoru (zał. nr 2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych –  jest to warunek konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne tylko dla Organizatora.

10. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym konkursie.

11. Prace konkursowe literackie uczniów oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2 i 3 należy przesłać na adres mailowy Organizatora, podany poniżej w szczegółowych przepisach Konkursu.

12. Prace plastyczne, w tym komiksy, należy przesłać pocztą na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 6
08-330 Kosów Lacki

13. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców.

14. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród.

15. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 29 października 2021 r.

Przepisy dotyczące prac literackich:

1. Każdy uczestnik może przesłać w formie elektronicznej pracę literacką zgodnie z kategorią wiekową  i tematem konkursu.

Tematy:

Opowiadanie : ( klasy IV – VI)
– Pewnego dnia w Zuzeli… – opowiadanie twórcze o spotkaniu z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w jego rodzinnej miejscowości Zuzeli, podczas którego poruszony zostanie problem roli rodziny w życiu Prymasa Tysiąclecia.

 Wiersz: ( klasy VII – VIII)
 „Rodzina moją pierwszą szkołą miłości”

2. Prace należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, odstępy 1,5. Na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić: imię, nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły i miejscowości.

3. Prace należy przesłać na adres mailowy Organizatora [email protected] wraz z załącznikami:1, 2. i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące prac plastycznych (klasy I – III):

1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu: „Czas wolny spędzony z moją rodziną” (technika wykonania pracy – dowolna, format A3).

2. Pracę (wraz z metryczką ucznia umieszczoną w lewym górnym rogu pracy) należy przesłać pocztą na adres Organizatora podany w przepisach ogólnych konkursu wraz z podpisanymi  załącznikami:1, 2. i 3.

Przepisy dotyczące komiksu ( klasy IV – VI)

1. Każdy uczestnik może wykonać jeden komiks przedstawiający: Najciekawsze historie z dzieciństwa i czasów młodości Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (technika dowolna, format dowolny).

2. Pracę (wraz z metryczką ucznia umieszczoną w lewym górnym rogu pracy) należy  przesłać pocztą na adres Organizatora podany w przepisach ogólnych konkursu  wraz z podpisanymi  załącznikami:1, 2. i 3.

Przepisy dotyczące filmu (klasy VII – VIII)

1. Każdy uczestnik może nagrać jeden filmik zgodny z tematem:  Dzień z życia mojej rodziny”- zabawne historie.

2. Czas emisji filmu nie może przekroczyć 5 minut.

3. Nadesłane filmy powinny mieć pozytywny przekaz i nie mogą zawierać drastycznych zdjęć ani opisów.

4. Filmiki powinny być nagrane telefonem komórkowym i przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] wraz z załącznikami: 1, 2 i 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Terminarz konkursu:

Konkurs trwa od 06 września 2021 r. do 29 października 2021 r.

Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do dnia  19  listopada 2021 r.

Uwagi końcowe:

1. Organizator nie odsyła prac literackich, plastycznych i multimedialnych ich Będą one wyeksponowane i zaprezentowane podczas gali wręczenia nagród.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.

3. Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Steć (tel. 604 295 119)
Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)
Tel. do szkoły: (25) 787 96 26

Harmonogram

Konkurs trwa od 06 września 2021 r. do 29 października 2021 r.

Zwycięzcy i laureaci, o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do dnia  19  listopada 2021 r.

Patronat

Honorowy patronat konkursu:

 1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
 3. Mazowiecki Kurator Oświaty, Aurelia Michałowska,
 4. POdlaski Kurator Oświaty, Beata Pietruszka,
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
 6. Akademia Katolicka w Warszawie

Patroni medialni:

 1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
 2. „Niedziela Podlaska”,
 3. „Kurier Kosowski”.
Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ