KONKURSY 2022/2023

NA DZIEŃ PAPIESKI 2022

O konkursie

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA”
(edycja XVII – 2022)
w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Fundacja Mater i Dekanat Bielski mają przyjemność ogłosić XVII edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego.

Od początku istnienia Konkurs przyciąga rzesze młodych ludzi. W ciągu 15 lat wzięło w nim udział ponad 20 000 dzieci i młodzieży z Polski oraz najdalszych zakątków świata, w tym m. in. z Australii, Chin, Hongkongu, USA, Włoch. Tak duża liczba prac świadczy o tym, iż dziedzictwo Papieża Polaka jest bliskie kolejnym pokoleniom ludzi, niezależnie od szerokości geograficznej i warto kontynuować przedsięwzięcie jakim jest Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

Rokrocznie tematem konkursu jest hasło Dnia Papieskiego ogłaszanego na dany rok przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku mottem będą jedne z pierwszych słów Papieża, którymi zwrócił się do wiernych – „Nie lękajcie się”, wypowiedziane w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu. W dobie pandemii nabierają one nowego znaczenia. Żyjąc w nieustannym lęku przed śmiercią, chorobą czy utratą pracy, z licznymi obostrzeniami sanitarnymi, w dystansie do innych, zmagamy się z własnymi słabościami. Tegoroczne hasło „Nie lękajcie się” daje nadzieję, podnosi na duchu i niesie przesłanie, że nie musimy być sami w tych trudnych czasach. Przez organizację tegorocznej edycji te pokrzepiające słowa wysłać w świat, podnosząc na duchu wszystkich, którzy tego potrzebują, dzieci, rodziców, całe rodziny.

Serdecznie zapraszamy młodych twórców do udziału, a rodziców, katechetów i nauczycieli prosimy o rozpowszechnienie Konkursu wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
 „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
 W OCZACH DZIECKA”
(edycja XVII – 2022)
w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego

I. Organizatorzy:

 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Dekanat Bielski
 • Fundacja Mater

II. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 1. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.
 1. Niniejszy konkurs odbędzie się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEiN.
 1. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
 • kategoria I:   dzieci przedszkolne
 • kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 • kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
 • kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół   ponadpodstawowych
 • kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem “Żyć w Prawdzie”.
 2. Format pracy: A2, A3.
 3. Technika wykonania dowolna płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa .
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną „stopkę” załączoną
  do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 10 X 2022 r. osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
  Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.
 2. Jury wyłoni laureatów 1., 2., 3. miejsce i przyzna wyróżnienia w każdej kategorii.
 3. Zwycięzcy i autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni (w tym: książki, materiały plastyczne, gry itp.).
 4. Wybrane prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim oraz folderze pokonkursowym.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
  21 X 2022 r. o godz. 12.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.
 6. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych i wyróżnionych na uroczystości dyplomy oraz nagrody w miarę możliwości wysłane zostaną drogą pocztową.

Uwagi Organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 8. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (edycja XVII – 2022) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, [email protected]
 • celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,
 • przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c i f,
 • ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,
 • uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841, [email protected]
lub Kierownik: 503 981 101, [email protected]

Harmonogram
 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 10 X 2022 r. osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. ul. Mickiewicza 45 17 – 100 Bielsk Podlaski.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 21 X 2022 r. o godz. 12.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.
Patronat

Honorowi Patroni

 • E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk,
 • Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • Akademia Katolicka w Warszawie,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki,
 • Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,
 • Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
Do pobrania
Podsumowanie

WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI

O konkursie

Jakże często w dzisiejszych czasach wielu ludzi  jest zapatrzonych tylko w siebie. Nie dostrzega potrzeb innych, często słabszych, wymagających naszego wsparcia, niepełnosprawnych…A przecież wystarczy tak niewiele…Wystarczy dostrzec człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, potrzeby i przede wszystkim chce, aby go „normalnie” traktować. Człowieka, który tak jak my, chce być szczęśliwym.

Czyż analizując powyższe, nie powinniśmy brać przykładu z Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w osobach niepełnosprawnych widział wielkie bogactwo, a także ogromną potrzebę i nadzieję?

Przecież całe Jego życie przepełnione było troską o drugiego człowieka. W każdym dostrzegał cząstkę Boga. W swoich przemówieniach zwracał się wielokrotnie do osób niewidomych, chorych i cierpiących, czułymi słowami: „Najmilsze dzieci!”.

Biorąc pod uwagę potrzebę świadomości naszych uczniów na temat niepełnosprawności, postanowiliśmy przygotować IV edycję Konkursu „Wartościowe opowieści…”, do której zapraszamy uczniów szkół podstawowych z diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.

Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu
 „Wartościowe opowieści. Niepełnosprawny – nie znaczy nieszczęśliwy.”

Organizatorzy konkursu:

 1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
 2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
 3. Fundacja MATER.

Honorowy patronat konkursu:

 1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
 4. Akademia Katolicka w Warszawie,

Patroni medialni:

 1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
 2. „Niedziela Podlaska”
 3. „Wieści sokołowskie”
 4. Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

Partnerzy:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim

Odbiorcy konkursu:

 • Uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.

 Cele konkursu:

 • Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia;
 • Zapoznanie uczniów z biografią Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczącą okresu, gdy przebywał z osobami niewidomymi w Laskach oraz poznanie Jego stosunku do osób niepełnosprawnych;
 • Integracja dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych;
 • Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród dzieci;
 • Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych, a także otwartość na tolerancję dla osób niepełnosprawnych;
 • Odczuwanie radości ze wspólnego spędzania czasu z osobą niepełnosprawną, poznanie jej marzeń i możliwości;
 • Określanie sposobu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków plastycznych i multimedialnych.

 Przepisy ogólne konkursu: 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Niniejszy konkurs odbędzie się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ.
 3. Oceny nadesłanych prac: plastycznych, multimedialnych oraz projektów dokona Jury powołane przez Organizatora.
 4. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  Klasy I – III (praca plastyczna)
  Klasy IV – V (wywiad)
  Klasy VI – VIII (prezentacja multimedialna)
  Klasy VI – VIII (projekt edukacyjny)
 5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu oraz opiekunowie, pamiątkowe dyplomy.
 6. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 7. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii.
 8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę pracy według wzoru (zał. nr 2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych –  jest to warunek konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne tylko dla Organizatora.
 9. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
 10. Prace konkursowe multimedialne oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2, 3 i 4 (załącznik nr 4 wyłącznie w kategorii klasy IV-V) należy przesłać na adres mailowy Organizatora, podany poniżej w szczegółowych przepisach Konkursu.
 11. Prace plastyczne wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą na adres szkoły:
  Szkoła Podstawowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
  ul. Armii Krajowej 6,
  08-330 Kosów Lacki 
 1. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców.
 2. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 14 października 2022 r.  

 Przepisy dotyczące prac plastycznych (klasy I – III):

 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu: „Niepełnosprawny – nie znaczy nieszczęśliwy”  Technika wykonania pracy – kolaż, format A3.
 1. Pracę (wraz z metryczką ucznia) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora podany w przepisach ogólnych konkursu, wraz z podpisanymi załącznikami:1, 2 i 3.

Przepisy dotyczące wywiadu (klasy IV – V)

 1. Każdy uczestnik może przeprowadzić i nagrać jeden wywiad z osobą niepełnosprawną lub opiekunem osoby niepełnosprawnej, zgodny z tematem: „Niepełnosprawny- nie znaczy nieszczęśliwy. Marzenia, a  możliwości”.
 2. Celem wywiadu jest przede wszystkim uświadomienie innym, że osoby niepełnosprawne, podobnie jak zdrowe, mają swoje plany i marzenia, które chciałyby spełnić i zrealizować, często również z pomocą osób pełnosprawnych.
 3. Wywiady powinny być nagrane dowolnym telefonem komórkowym.
 4. Wywiad może być nagrany w plenerze lub w pomieszczeniu. Może składać się z różnych ujęć i być wzbogacony o dodatkowe efekty (muzykę, tło, napisy…).
 5. Czas emisji filmiku nie powinien przekroczyć 10 minut.
 6. Wywiady należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] wraz z załącznikami: 1, 2, 3 i 4 podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

 Przepisy dotyczące prezentacji multimedialnej (klasy VI – VIII)

 1. Każdy uczeń może wykonać jedną prezentację multimedialną na temat: „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński – przyjaciel osób niepełnosprawnych”.
 2. Celem wykonania prezentacji jest przybliżenie postaci Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na Jego stosunek do osób niepełnosprawnych.
 3. Prezentacja powinna zawierać minimum 10 i maksymalnie 15 slajdów.
 4. Powinna być wykonana w programie Power Point, CANVA lub innym dostępnym dla ucznia. Może być wzbogacona poprzez dodanie do niej muzyki, głosu i innych dowolnych elementów zgodnie z polityką prywatności.
 5. Pierwszy slajd powinien zawierać imię i nazwisko ucznia oraz tytuł prezentacji.
 6. Prezentacje należy przesłać na adres mailowy [email protected] wraz z załącznikami 1, 2, 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące projektu edukacyjnego (klasy VI – VIII)

 1. Projekt może być realizowany indywidualnie lub maksymalnie w trzyosobowych zespołach, pod kierunkiem opiekuna.
 2. Temat projektu edukacyjnego to: „ Znani, lubiani, podziwiani… Inni, ale przecież tacy sami…”
 3. Celem projektu jest przybliżenie sylwetek sławnych osób z różnymi niepełnosprawnościami, którzy mimo przeciwności losu dokonali rzeczy wielkich, spełnili swoje marzenia, a swoją postawą sprawili, że człowiek niepełnosprawny nie musi być postrzegany jako człowiek  nieszczęśliwy.  Bohaterami projektu mogą być też sławne osoby niepełnosprawne znane w regionie czy miejscowości, w której projekt będzie realizowany lub chętne osoby, np.: niepełnosprawni koledzy czy koleżanki.
 4. Tytuł projektu może być wymyślony przez uczestników.
 5. Projekt powinien być zaprezentowany Komisji w formie prezentacji multimedialnej, wykonanej w programie Power Point, CANVA lub innym dostępnym dla ucznia                       i nauczyciela. Może być też w  formie filmiku nagranego telefonem komórkowym, którego emisja nie powinna przekroczyć  10 minut.
 6. Prezentacja lub filmik powinny dokumentować działania uczestników projektu (zawierać: imiona i nazwiska uczniów oraz opiekuna, temat (tytuł) projektu, cele, opis podjętych działań oraz dowody realizacji w postaci: zdjęć, filmików, wywiadów,  ).
 7. Dokumentacja przebiegu projektu powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora wraz z załącznikami: 1, 2, 3 podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

 Terminarz konkursu:

 1. Konkurs trwa od 05 września 2022 r. do 14 października 2022 r.
 2. Zwycięzcy i laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do dnia  28  października 2022 r.
 3. Gala podsumowująca Konkurs odbędzie się 9 listopada 2022r. o  11.30 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6.

(W przypadku ograniczeń spowodowanych pandemią, wzorem lat ubiegłych, dyplomy, podziękowania i nagrody zostaną dostarczone do szkół pocztą tradycyjną po wcześniejszym powiadomieniu opiekunów).

Uwagi końcowe:

 1. Organizator nie odsyła prac literackich, plastycznych i multimedialnych ich autorom. Będą one wyeksponowane i zaprezentowane podczas gali wręczenia nagród.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.

Koordynatorzy konkursu:

Agnieszka Steć (tel. 604 295 119)
Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)
Tel. do szkoły: (25) 787 96 26

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli (opiekunów uczestników konkursu) jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim reprezentowana przez dyrektora, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
  Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, Fundacja MATER, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.
 2. Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych,
  a nauczycieli – opiekunów uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu publikacji wizerunku laureatów konkursu na stronie internetowej administratorów danych, w mediach oraz prasie lokalnej.
 4. Administrator może powierzyć dane osobowe uczestników, ich rodziców lub opiekunów prawnych, a także nauczycieli – opiekunów konkursu – innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora, na adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki lub na adres e-mail: [email protected]
 7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Harmonogram

Konkurs trwa od 05 września 2022 r. do 14 października 2022 r.

Zwycięzcy i laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do dnia  28  października 2022 r.

Gala podsumowująca Konkurs odbędzie się 9 listopada 2022r. o  11.30 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6.

Patronat

Honorowy Patronat:

Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,

Akademia Katolicka w Warszawie.

Patroni medialni:

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,

„Niedziela Podlaska”

„Wieści sokołowskie”

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ