KONKURSY 2023/2024

NA DZIEŃ PAPIESKI 2023

O konkursie

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA”
(edycja XVIII – 2023)
w ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Fundacja Mater i Dekanat Bielski mają przyjemność ogłosić XVIII edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” w ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.

Serdecznie zapraszamy młodych twórców do udziału, a rodziców, katechetów i nauczycieli prosimy o rozpowszechnienie Konkursu wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
 „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
 W OCZACH DZIECKA”
(edycja XVIII – 2023)
w ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego
pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”

I. Organizatorzy:

 • Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 • Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Dekanat Bielski
 • Fundacja Mater

II. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 1. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.
 2. Niniejszy konkurs odbędzie się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEiN.
 1. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
 • kategoria I:   dzieci przedszkolne
 • kategoria II:  uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 • kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
 • kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół   ponadpodstawowych
 • kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
 • dodatkowo: głosowanie internetowe (wszystkie prace z kategorii I-V)
 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem  “ Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”.
 2. Format pracy: A2, A3.
 3. Technika wykonania dowolna płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną „stopkę” załączoną
  do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 15 IX 2023 r. osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
  Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
  ul. Mickiewicza 45
  17 – 100 Bielsk Podlaski
 1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.
 2. Jury wyłoni laureatów 1., 2., 3. miejsce i przyzna wyróżnienia w każdej kategorii.
 3. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia w każdej kategorii.
 4. Do 18.IX.2023 r. na stronie internetowej Facebooka Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zostaną opublikowane skany wszystkich prac z kategorii I-V.
 5. Internauci poprzez głosowanie wyłonią 3 najlepsze prace, termin głosowania online: do 8.10.2023 r. do godz. 23:59.
 6. Zwycięzcy i autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni (w tym: książki, materiały plastyczne, gry itp.).
 7. Wybrane prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim oraz folderze pokonkursowym.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
  20 X 2023 r. o godz. 12.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.
 9. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych i wyróżnionych na uroczystości dyplomy oraz nagrody w miarę możliwości wysłane zostaną drogą pocztową.

Uwagi Organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 6. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 7. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 8. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 9. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (edycja XVIII – 2023) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz –  Rynek Kościuszki 10,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, iod@muzeum.bialystok.pl
 • celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,
 • przetwarzanie będzie realizowane na podstawie: 6 ust. 1 lit. c i f; ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,
 • uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 45
17 – 100 Bielsk Podlaski
Polska
tel. kom. +48 509 336 841, muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
lub Kierownik: 503 981 101, h.zalewski@muzeum.bialystok.pl

Harmonogram
 • Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 30 IX 2023 r. osobiście w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. ul. Mickiewicza 45 17 – 100 Bielsk Podlaski.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 X 2023 r. o godz. 12.00 w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.
Patronat

Honorowi Patroni

 • E. Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk,
 • Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • Akademia Katolicka w Warszawie,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński,
 • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
 • Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki,
 • Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,
 • Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
Do pobrania
Podsumowanie

WARTOŚCIOWE OPOWIEŚCI

O konkursie

Cele V edycji Diecezjalnego Konkursu  „Wartościowe opowieści. Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”  są następujące: kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia; propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia; zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków plastycznych, wizualnych i multimedialnych.

Regulamin

Regulamin Diecezjalnego Konkursu
 „Wartościowe opowieści. Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno

Organizatorzy konkursu:

 1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
 2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
 3. Fundacja MATER.

Honorowy patronat konkursu:

 1. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
 2. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
 4. Akademia Katolicka w Warszawie,

Patroni medialni:

 1. Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
 2. Radio Białystok – audycja „Z Bogiem nad Bugiem”
 3. „Niedziela Podlaska”
 4. „Wieści sokołowskie”
 5. Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

Partnerzy:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim

Odbiorcy konkursu:

 • Uczniowie szkół podstawowych z terenu diecezji drohiczyńskiej i spoza niej.

 Cele konkursu:

 • Kultywowanie duchowego dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także kształtowanie postaw i promowanie wartości chrześcijańskich, którym był wierny Prymas Tysiąclecia;
 • Propagowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia;
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, a także wyrażania własnych przeżyć i refleksji za pomocą środków plastycznych, wizualnych  i multimedialnych.

 Przepisy ogólne konkursu: 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Niniejszy konkurs odbędzie się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ.
 3. Oceny nadesłanych prac: plastycznych, multimedialnych oraz projektów dokona Jury powołane przez Organizatora.
 4. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  Klasy I – III (praca plastyczna)
  Klasy IV – V (grafika komputerowa – LOGO)
  Klasy VI – VIII (praca literacko – medialna)
  Klasy VI – VIII (słuchowisko radiowe z morałem)
 5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora, a pozostali uczestnicy konkursu oraz opiekunowie, pamiątkowe dyplomy.
 6. Każda szkoła dołącza kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. nr 1).
 7. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać każdą ilość prac w każdej kategorii.
 8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę pracy według wzoru                 (zał. nr 2) oraz podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody, oświadczenie                       i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych –  jest to warunek konieczny (zał. nr 3). Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i karcie pracy potrzebne będą do identyfikacji uczestnika konkursu, zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz kontaktu z uczestnikiem. Będą one dostępne tylko dla Organizatora.
 9. Do konkursu można zgłosić tylko prace autorskie, które nie brały udziału w żadnym konkursie.
 10. Prace konkursowe multimedialne oraz uzupełnione i podpisane załączniki 1, 2, 3  należy przesłać na adres mailowy Organizatora, podany poniżej w szczegółowych przepisach Konkursu.
 11. Prace plastyczne wraz z załącznikami, należy przesłać pocztą na adres szkoły:
  Szkoła Podstawowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
  ul. Armii Krajowej 6,
  08-330 Kosów Lacki 
 1. Organizator powołuje Jury w celu wyłonienia zwycięzców.
 2. Jury decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i przyznaniu nagród.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 13 października 2023 r.  

Przepisy dotyczące prac plastycznych (klasy I – III):

 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną zgodną z tematem: „Moje życie jest pełne radości!”. Technika wykonania pracy: kolaż, wydzieranka, wyklejanka (praca nie może być wykonana tylko kredkami lub farbami) format A3
 2. Pracę (wraz z metryczką ucznia) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora podany w przepisach ogólnych konkursu, wraz z podpisanymi załącznikami:1, 2 i 3.

Przepisy dotyczące grafiki komputerowej (klasy IV – VI)

 1. Każdy uczeń może wykonać jedną grafikę komputerową – LOGO KONKURSU, które będzie interpretacją myśli Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Czas to miłość”.
 2. Grafika powinna być wykonana w  programie  Paint.
 3. Prace  należy przesłać na adres mailowy szkolawyszynski@gmail.com wraz z załącznikami 1, 2, 3, podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące słuchowiska radiowego z morałem (klasy VII – VIII)

 1. Temat słuchowiska radiowego to: „Opowieść(baśń) o zdrowym stylu życia”.
 2. Powinno zawierać morał – pouczenie  dla słuchaczy.
 3. Głównym tematem słuchowiska powinny być zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień i wykluczenia społecznego wśród dzieci, młodzieży lub dorosłych.
 4. Słuchowisko może być nagrane indywidualnie lub w parach,  pod kierunkiem opiekuna.
 5. Może być wzbogacone o dodatkowe efekty specjalne, wymyślone przez uczestników (odgłosy, muzykę…).
 6. Czas emisji słuchowiska nie powinien przekroczyć 10 minut.
 7. Słuchowisko radiowe powinno być nagrane dostępnym telefonem komórkowym w aplikacji Dyktafon.
 8. Słuchowisko należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkolawyszynski@gmail.com wraz z załącznikami: 1, 2, 3 podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

Przepisy dotyczące pracy literacko – medialnej (klasy VI – VIII)

 1. Zadaniem uczestnika jest napisanie i  nagranie recytacji wiersza, który będzie wyrażał myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.
 2. Recytacja powinna zostać nagrana dostępnym telefonem komórkowym, tak, aby słuchacze mogli dobrze słyszeć i rozumieć utwór (dodatkowo na obrazie może pojawić się tekst utworu).
 3. Recytacja może być wzbogacona o podkład muzyczny, obrazy lub inne efekty multimedialne.
 4. Miejsce nagrania jest dowolne (pomieszczenie lub plener…).
 5. W nagraniu, recytator powinien być widoczny dla członków komisji.
 6. Nagranie oraz tekst wiersza należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkolawyszynski@gmail.com wraz z załącznikami: 1, 2, 3 podpisanymi i dołączonymi jako skany dokumentu.

 Terminarz konkursu:

 1. Konkurs trwa od 04 września 2023 r. do 13 października 2023 r.
 2. Zwycięzcy i laureaci  o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do 27  października 2023 r.
 3. Gala podsumowująca Konkurs odbędzie sięw Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6.
 4. O terminie gali podsumowującej, uczestnicy i opiekunowie zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Uwagi końcowe:

 1. Organizator nie odsyła prac literackich, plastycznych i multimedialnych ich autorom. Będą one wyeksponowane i zaprezentowane podczas gali wręczenia nagród.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na publikację danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku w prasie i na stronie internetowej.

Koordynatorzy konkursu:

Agnieszka Steć (tel. 604 295 119)
Agnieszka Winnicka (tel. 606 581 907)
Tel. do szkoły: (25) 787 96 26

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz nauczycieli (opiekunów uczestników konkursu) jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim reprezentowana przez dyrektora, ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
  Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, Fundacja MATER, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.
 2. Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim jest dostępny pod adresem e-mail: rodo@naticom.pl
 3. Dane osobowe uczestników konkursu, ich rodziców lub opiekunów prawnych,
  a nauczycieli – opiekunów uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu publikacji wizerunku laureatów konkursu na stronie internetowej administratorów danych, w mediach oraz prasie lokalnej.
 4. Administrator może powierzyć dane osobowe uczestników, ich rodziców lub opiekunów prawnych, a także nauczycieli – opiekunów konkursu – innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora, na adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki lub na adres e-mail: szkolakos@wp.pl
 7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Harmonogram

Konkurs trwa od 04 września 2023 r. do 13 października 2023 r.

Zwycięzcy i laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do 27  października 2023 r.

Gala podsumowująca Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Armii Krajowej 6.

O terminie gali podsumowującej, uczestnicy i opiekunowie zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

Patronat

Honorowy Patronat:

Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Piotr Sawczuk,
Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Kraska,
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Jan Słomiak,
Proboszcz Parafii Kosów Lacki, Dziekan dekanatu Sterdyńskiego, Ks. Paweł Anusiewicz
Akademia Katolicka w Warszawie,

Patroni medialni:

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej,
Radio Białystok – audycja „Z Bogiem nad Bugiem”,
„Niedziela Podlaska”
„Wieści sokołowskie”
Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim

Do pobrania
Podsumowanie

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

PRZEDSZKOLA

O konkursie

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału w Konkursie „Mój ulubiony święty”.

Regulamin

Regulamin
Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Mój ulubiony Święty”
Rok szkolny 2023/2024

 Patronat honorowy:
Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk
Poseł Maria Koc
Starosta Powiatu Węgrowskiego Ewa Besztak
Burmistrz Miasta Węgrów Paweł  Marchela
Akademia Katolicka w Warszawie

Patronat medialny:
Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej
Tygodnik Katolicki Niedziela

I. Tytuł: „Mój ulubiony Święty”

II. Organizatorzy:

 • Katolickie Przedszkole Św. Antoniego w Węgrowie
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Fundacja MATER

III. Cele edukacyjne:

 • Zainteresowanie dzieci życiem świętych i błogosławionych.
 • Ukazanie wzorów życia chrześcijańskiego na przykładzie Świętych.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
 • Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci.
 • Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.
 • Wyszukiwanie i promocja talentów

IV. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

 • Do konkursu mogą przystąpić dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych ( grupy „0” ) w szkołach podstawowych oraz dzieci z rodzicami w kategorii „V”
 • Prace plastyczne przedstawiają ujęcie tematu dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Dzieci przygotowują prace zgodnie z tematyką i kategoriami wiekowymi.
  • Kategoria I – dzieci trzyletnie,
  • Kategoria II – dzieci czteroletnie,
  • Kategoria III – dzieci pięcioletnie,
  • Kategoria IV – dzieci sześcioletnie,
  • Kategoria V – praca z rodziną.
 • Prace konkursowe można przesyłać również indywidualnie poza placówką. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 • Organizator przygotowuje wystawę prac wyłonionych z konkursu.
 • Podsumowanie konkursu dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas uroczystej gali finałowej.
 • Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wręczenie nagród odbywać się będzie podczas uroczystej gali w sali widowiskowej w siedzibie Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie w dniu 17.05.2024 r. o godz. 12.00.  Jeżeli gala finałowa się nie odbędzie nagrody zostaną wysłane pocztą.
 • Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronach internetowych organizatorów protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.
 • Lista uczestników etapu finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów.

V. Tryb pracy komisji konkursowej:

 1. Komisję konkursową powołuje dyrektor Katolickiego Przedszkola Św. Antoniego w Węgrowie.
 1. W skład komisji konkursowej wchodzą eksperci spoza placówki powołani przez organizatora.
 2. Pracom Komisji przewodniczy dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie.
 3. Prace niesamodzielne przechodzą do kategorii praca z rodziną.
 4. Komisja sporządza szczegółowy protokół z eliminacji finałowych.

VI. Przepisy końcowe:

 • Opiekunowie oraz dzieci i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.
 • Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 • Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: tel. 885 052 052
 • Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, protokołu; zgody na przetwarzanie danych, wyniki kolejnych etapów konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:
  www.przedszkoleantoni.wegrow.pl
  www.katecheza.drohiczynska.pl
 • Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) i klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4) .
 • Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
 • Przedszkole dołącza do prac kartę zgłoszenia przedszkola/ szkoły do konkursu (załącznik 2).
 • Podpisane prace: płaskie na odwrocie, przestrzenne na tabliczce doczepionej do pracy należy przesłać na adres Organizatora:

Katolickie Przedszkole Św. Antoniego
ul. Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

Harmonogram

05.02.2024 r. – Ogłoszenie konkursu i rozesłanie regulaminów.

21.04.2024 r. – Przesyłanie prac na etap  finałowy (decyduje data stempla pocztowego).

10.05.2024 r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych  osób.

17.05. 2024 r., godz. 12:00 – Gala finałowa – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego w Węgrowie.

Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY PODSTAWOWE

O konkursie
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Diecezjalnym Konkursie „Życie w Biblii, Biblia w życiu”.
Celem przedsięwzięcia jest refleksja nad własnym życiem w świetle uniwersalnych wartości biblijnych.
W tym roku chcemy podkreślić rolę Maryi w życiu chrześcijanina.
Regulamin

DIECEZJALNY KONKURS
ŻYCIE W BIBLII, BIBILA W ŻYCIU
MARYJA MATKA JEZUSA I NASZA

Regulamin

CELE KONKURSU
1. Mobilizowanie uczniów do lektury Pisma świętego.
2. Pogłębianie wiedzy biblijnej.
3. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką postaci i wydarzeń biblijnych.
4. Kształtowanie umiejętności uniwersalnego i ponadczasowego odczytywania przesłania Pisma świętego.
5. Kształtowanie umiejętności przygotowywania materiałów promujących wartości chrześcijańskie w mediach społecznościowych.
6. Kształtowanie umiejętności wyrażania osobistych przeżyć o charakterze religijnym.
7. Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o biblijne wzory.
8. Kształtowanie postaw promujących wartości chrześcijańskie wśród rówieśników obecnych w mediach społecznościowych.
9. Promocja talentów plastycznych, literackich i filmowych. 10. Podkreślenie roli Maryi w życiu chrześcijanina.

ORGANIZATORZY:
– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie,
– Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie,
– Fundacja MATER.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu diecezji drohiczyńskiej.

2. Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:
Kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna: scena z udziałem Maryi Matki Jezusa. /od sceny Zwiastowania do Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny/
Kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej – praca literacka (komiks albo opowiadanie) lub film przedstawiające biblijną scenę z udziałem Maryi.
Kategoria III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej – praca literacka lub film pod tytułem Maryja … obecna w moim życiu.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w niniejszym regulaminie.

5. Praca plastyczna: wykonana samodzielnie przez jednego autora, format A3, technika dowolna (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały nietrwałe i sypkie typu: ryż, kasze, plastelina itp.). Prosimy nie składać (nie zaginać) prac.

6. Komiks: książeczka formatu A4, łącznie 20 pól komiksowych na 5 stronach A4, (nie wliczamy ewentualnych okładek), wykonana ręcznie przez jednego autora. Nie dopuszcza się druku i wykonania komiksu w programie komputerowym.

7. Praca literacka: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany, 2 strony.

8. Film w kategorii II: zaaranżowana scenka ukazująca Maryję Matkę Jezusa w wydarzeniu biblijnym. Filmik nagrany telefonem komórkowym (jak na TikToka): kamera w pozycji pionowej, czas trwania max. 3 minuty. Po zrealizowaniu nagrania należy przesłać link z dysku OneDrive na pocztę szkoły: dyrektor@spdomanowo.bransk.pl lub zapis na nośniku zewnętrznym pocztą tradycyjną. Autor filmu /reżyser/ może być tylko jeden i to on ewentualnie zostanie nagrodzony.

9. Film w kategorii III: krótkie i ciekawe ujęcie wydarzenia, w którym zostanie udokumentowane, iż Maryja jest obecna w życiu autora filmu. Filmik nagrany telefonem komórkowym (jak na TikToka): kamera w pozycji pionowej, czas trwania max. 60 sekund. Po zrealizowaniu nagrania należy przesłać link z dysku OneDrive na pocztę szkoły: dyrektor@spdomanowo.bransk.pl lub zapis na nośniku zewnętrznym pocztą tradycyjną. Autor filmu /reżyser/ może być tylko jeden i to on ewentualnie zostanie nagrodzony.
10. Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy przykleić wydrukowaną i wypełnioną metryczkę. Tę samą metryczkę należy dołączyć do nagrania filmowego (zał.1).
11. Do każdej pracy należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica oraz nauczyciela katechetę (zał. 2 i zał. 3). Jeżeli nauczyciel katecheta wysyła prace więcej niż jednego podopiecznego, wypełnia tylko jeden egzemplarz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. Każda szkoła, razem z pracami konkursowymi, przesyła kartę zgłoszeniową według wzoru (zał. 4).

13. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać dowolną ilość prac spełniających kryteria poszczególnych kategorii.

14. Termin składania prac upływa 7 lutego 2024 – decyduje data stempla pocztowego. Prace należy przesyłać na adres Organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (SP w Domanowie, Domanowo 19a, 17-120 Brańsk, z dopiskiem: DIECEZJALNY KONKURS „ŻYCIE W BIBLII, BIBILA W ŻYCIU”).

15. Prace oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kryteria oceny pracy: – zgodność z tematem i wyznaczoną formą, – kreatywność uczestnika konkursu, – walory artystyczne pracy, a w przypadku pracy literackiej – walory językowe, – estetyka wykonania pracy.

16. Jury wyłoni laureatów 1., 2., 3. miejsca w każdej kategorii i przyzna wyróżnienia.

17. Wyniki konkursu zostaną podane do 06 marca 2024 r. na stronach internetowych Organizatorów: https://spdomanowo.edupage.org/ https://katecheza.drohiczynska.pl/ Katecheci odpowiedzialni są za przekazanie informacji nagrodzonym uczniom, ich rodzicom, dyrektorowi szkoły, proboszczowi oraz dołożenie wszelkich starań, by laureaci przybyli na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się 20 marca 2024 r. o godz. 11.30 w SP w Domanowie.

18. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie.

OBOWĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest:
1.1. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, reprezentowana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, Domanowo 19a, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 857377001.
1.2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl
1.3. Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod adresem mater@drohiczynska.pl
2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez:
2.1. Szkołę Podstawową im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_sp_domanowo@podlaskie.pl
2.2. Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 85/655 78 08 (wew. 5040 ) lub mailowo pod adresem wnkdr@drohiczynska.pl
2.3. Fundacja MATER z siedzibą w Drohiczynie, ul. Kościelna 10. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod 535 300 551 lub mailowo pod adresem mater@drohiczynska.pl
3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Diecezjalnym Konkursie „Życie w Biblii, Biblia w życiu” organizowanym w zakresie działalności kulturowej oraz promocji Organizatorów. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.
4. Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.
5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych, zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz pracy jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych autora i opiekuna w materiałach dotyczących konkursu – w tym na stronach internetowych Organizatorów oraz w środkach masowego przekazu.
2. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy konkursu: Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie oraz Fundacja MATER.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do: a/ bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji; b/ przeniesienia majątkowych praw autorskich do zgłoszonych prac na Organizatorów.
4. Uczestnik konkursu, wypełniając metryczkę pracy, oświadcza, że jest jej autorem.
5. Nagrody nieodebrane podczas podsumowania można odebrać do dnia 5 kwietnia 2024r. Po tym czasie nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatorów (w szczególnych przypadkach mogą być dostarczone do laureatów).
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do Organizatorów. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
7. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w okresie przeprowadzania konkursu, wydanymi przez MEiN, GIS oraz MZ.
8. Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
9. Osoby do kontaktu:
Marzanna Rutkowska – tel. 503 705 319
Anna Rogowska – tel. 666 242 890
Marzanna Falkowska – tel. 663 502 887.

Harmonogram

02.01.2024r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie do szkół regulaminów.

do 07.02.2024r. – Nadsyłanie prac przez szkoły. Decyduje data stempla pocztowego.

06 marca 2024r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych uczniów w etapie diecezjalnym.

20 marca 2024r. – Gala finałowa w Szkole Podstawowej w Domanowie. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.

Do pobrania
Podsumowanie

SZKOŁY SPECJALNE

O konkursie

Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych
„Maryja jest Mamą Pana Jezusa i naszą”

Organizatorzy konkursu:
– Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
– Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
– Fundacja MATER

Cele konkursu:
– Ukazanie prawdy, że Maryja jest Matką Pana Jezusa i naszą, która troszczy się o wszystkie swoje dzieci
– Kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece Maryi przez modlitwę za jej wstawiennictwem
– Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów
– Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów
– Integracja rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną
Regulamin

Regulamin

Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych

 „Maryja jest Mamą Pana Jezusa i naszą”

I. Organizatorzy konkursu:

 • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
 • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 • Fundacja MATER

II. Cele konkursu:

 • Ukazanie prawdy, że Maryja jest Matką Pana Jezusa i naszą, która troszczy się o wszystkie swoje dzieci
 • Kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece Maryi przez modlitwę za jej wstawiennictwem
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów
 • Integracja rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną

III. Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno- wychowawczych z województwa podlaskiego i mazowieckiego i spoza nich.
 • Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:
  • Szkoła podstawowa kl. I-IV ( uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym) –  praca plastyczna ( zgodnie z tematem konkursu)
  • Szkoła podstawowa kl. V-VII ( uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) –  zaprojektuj sukienkę do wybranego obrazu Maryi
  • Szkoła podstawowa kl. V-VIII i branżowa szkoła I stopnia  (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)- historyjka obrazkowa (zilustruj wybrane wydarzenie z życia Maryi)
  • Szkoła podstawowa kl. VIII, szkoła przysposabiająca do pracy (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) – wykonaj witraż ilustrujący wybrane wydarzenie z życia Maryi
 • Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu
 • Format pracy: A 4, A 3, dopuszcza się formę przestrzenną
 • Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem)
 • Do prac należy dołączyć kartę pracy ucznia według załączonego wzoru (załącznik nr 2), zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
 • Prace wraz z protokołem z etapu szkolnego (załącznik nr 1) należy składać do dnia 15.03.2024r. osobiście w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4
08-300 Sokołów Podlaski

 • Prace oceni Jury powołane przez organizatorów
 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni
 • Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Podlaskiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
 • Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 11.04.2024 o godz. 11.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w  Sokołowie Podlaskim

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski,

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,

Fundacja MATER ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.

Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim dostępny jest pod adresem e-mail: rodo@naticom.pl

Dane osobowe uczestników konkursu w postaci imienia i nazwiska, szkoły oraz klasy, do której uczęszcza, imienia i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail, a także imienia i nazwiska opiekuna uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim oraz na jego stronie internetowej.

Administrator może powierzyć dane osobowe innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pełnoletnim uczestnikom konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – ich rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uwagi organizatorów:

 • Praca powinna być wykonana indywidualnie (prace zbiorowe nie będą podlegać  ocenie).
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, samodzielność, estetyka oraz oryginalność techniki, jaką praca  została wykonana.
 • Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę z wybranej kategorii.
 • Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 • Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest wraz z zastosowaniem zaleceń MEiN, GIS oraz MZ.

Biuro organizacyjne:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
ul. Piłsudskiego 4,
08-300 Sokołów Podlaski,
tel. 25 781 22 20.

Harmonogram

02.01.2024r. – Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie do szkół regulaminów.

do 01.03.2024r. – Etap  szkolny  konkursu.

do 15.03.2024 r. – Etap  diecezjalny.

22. 03. 2024r. – Ogłoszenie listy nagrodzonych uczniów w etapie diecezjalnym.

11.04.2024r. – Diecezjalny   finał.

do 13.05.2024r. – Sporządzenie sprawozdania.

Do pobrania
Podsumowanie